Sloboda kretanja radnika je jedna od osnovnih sloboda koja je garantovana pravom Evropske unije. Svaki građanin EU ima pravo na slobodno kretanje, boravak i rad u drugim državama članicama, bez diskriminacije na osnovu državljanstva. Pravne tekovine EU obezbeđuju nediskriminatrorni tretman (na osnovu državljanstva, boravišta i jezika) radnika koji su legalno zaposleni u državi koja nije država njihovog porekla.

EU SRB zastave

KORIST ZA SRBIJU :

 • Mobilnost na tržištu rada
 • Pravo na jednaku socijalnu zaštitu i sva prava iz radnog odnosa
 • Pravo za članove porodice radnika da mu se pridruže i primaju porodičnu naknadu
 • Evropska kartica zdravstvenog osiguranja

Prema odredbama pravne tekovine EU, radnik koji se seli u drugu državu članicu ima pravo na:

 • rad bez radne dozvole (osim radnika iz novih država članica koje su obuhvaćene prelaznim periodom);
 • jednakost postupanja u zapošljavanju kao s državljanima članice u kojoj se rad obavlja;
 • jednaku socijalnu sigurnost kakvu imaju i državljani članice u kojoj se radnik zapošljava;
 • pravo članova porodice da se pridruže radniku i da primaju porodičnu naknadu;
 • potpunu koordinaciju sistema socijalne sigurnosti (pravo na penziju i doprinose za socijalnu sigurnost);
 • uzajamno priznavanje kvalifikacija.

Cilj navedenih prava je i podsticanje mobilnosti radne snage između država članica EU, što je važan faktor ostvarivanja unutrašnjeg tržišta. Uprkos garantovanim pravima, radnu snagu u EU karakteriše mala prostorna i profesionalna pokretljivost. Kako nizak nivo mobilnosti radne snage u EU ima negativne posledice na privredni rast, zaposlenost i stručnu osposobljenost radne snage.EU nastoji da ukloni pomenute prepreke različitim merama koje imaju za cilj poboljšanje stanja zaposlenosti i podsticanje mobilnosti radne snage.

EURES (Evropska služba za zapošljavanje) je mreža zavoda za zapošljavanje u partnerstvu s Evropskom komisijom (zemlje evropskog ekonomskog prostora plus Švajcarska). EURES mreža je pokrenuta 1993. godine i instrument je poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti, radne snage na evropskom tržištu rada. Svrha EURES-a je pružanje informacija, savetovanja i usluga posredovanja kako za poslodavce tako i za one koji traže posao, ali i svim građanima koji se interesuju za princip slobodnog kretanja ljudi.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena za slobodno kretanje radnika. U prethodnom periodu ostvaren je izvestan napredak. U narednom periodu Srbija naročito treba da nastavi da jača saradnju sa državama članicama EU u oblasti koordinacije sistema socijalne zaštite.

Pravo slobode kretanja radnika dopunjeno je sistemom za koordinaciju socijalne sigurnosti, tj. pravom radnika migranata i lica koja oni izdržavaju na sticanje, kumulaciju i prenos davanja socijalne sigurnosti kao i da im se ta davanja isplate. Ovo se zasniva na propisima EU koji ne usaglašavaju već koordiniraju sisteme socijalne sigurnosti država članica, koji zahtevaju administrativnu saradnju među njima. Štaviše, u oblasti zdravstvene zaštite, biće potrebno da se izvrši povraćaj troškova svih neophodnih lečenja državlјana koji se razbole ili su imali nezgodu u toku privremenog boravka u drugoj državi članici, npr. kao turisti. U tu svrhu, Evropska kartica zdravstvenog osiguranja mora da se izda svim državlјanima.

Međutim, EU postavlja i određena ograničenja u slobodnom kretanju radnika iz novih država članica, tzv. prelazni period. Primera radi, prelazni period bio je određen za Španiju i Portugaliju u trajanju od sedam godina, tokom koga je radnicima iz tih zemalja bio ograničen slobodan pristup pri zapošljavanju, a sloboda njihovog kretanja postupno je ostvarivana. Ograničenje zapošljavanja za nove članice EU važilo je i prilikom narednih proširenja. Ograničenja za zapošljavanje hrvatskih radnika u EU predviđeno je po formuli 2+3+2, što znači da početno ograničenje za pristup tržištu rada od dve godine, države članice mogu nakon revizije produžiti za još tri godine, a uz opravdan razlog za još dodatne dve godine.

Istorija proširenja EU dokazala je neutemeljenost strahovanja da će nakon proširenja doći do velikih migracija radnika iz novih država članica na tržišta rada dosadašnjih članica. Uprkos tome, pojedine države članice EU i dalje postavljaju zahtev za prelaznim periodom (najčešće u trajanju do sedam godina) za slobodno kretanje radnika iz novih država članica za određena zanimanja, u zavisnosti od potražnje pojedinih radnih mesta. Odluku o prelaznom periodu za nove države članice donosi svaka stara članica EU posebno, zavisno od stanja na nacionalnom tržištu rada i potražnji za radnom snagom u određenim zanimanjima.

Pristupanjem države EU otvaraju se mogućnosti da radnik iz Srbije koji se seli u drugu državu članicu ima sva prava iz radnog odnosa, socijalna prava i poreske olakšice kakve ima i matični radnik u državi primaocu kada je u toj državi članici u radnom odnosu. Navedena prava uključuju naknade za bolovanje i porodiljsko odsustvo, naknade za povrede na radu, pogodnosti za osobe sa posebnim potrebama, porodične dodatke, kao i naknade za nezaposlene i penzije. S ciljem obezbeđivanja mobilnosti na tržištu rada, EU finansira mogućnosti traženja posla u svim državama članicama Evropske unije putem portala EURES.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
 • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3