Pin It

Ovo poglavlje je relativno novo poglavlje, uvedeno nakon petog i šestog talasa proširenja Evropske unije 2004. i 2007. godine. U ovom poglavlju se pregovara o ispunjavanju političkih kriterijuma koji su preduslov daljih evropskih integracija država koje su u procesu pristupanja. Uglavnom je državama članicama ostavljeno da same na najbolji način urede ova pitanja uz primenu najbolje evropske prakse i poštovanje standarda, koji su osnovne vrednosti na kojima počiva Evropska unija.

23. PRAVOSUĐE

Koja je korist za Srbiju?

• Nezavisno, nepristrasno, efikasno, odgovorno i profesionalno pravosuđe

• Suđenje u razumnom roku

• Borba protiv korupcije

• Puna zaštita ljudskih i manjinskih prava

• Sprečavanje svih oblika diskriminacije

• Stabilan pravni sistem

Poglavlje Pravosuđe i osnovna prava čine četiri tematske celine: reforma pravosuđa, antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Sadržajno ovo poglavlje se odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. Ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.

Pravosuđe - Oblast pravosuđa izaziva posebnu pažnju EU imajući u vidu da je stabilan pravosudni sistem neophodan za ostvarivanje vladavine prava. Ova oblast ima četiri podoblasti: nezavisnost, nepristrasnost, profesionalnost-stručnost-efikasnost i reformu pravosuđa. Oblast pravosuđa sadrži najmanje pravne tekovine u ovom pregovaračkom poglavlju, koja se većinom sastoji od standarda koje jedna zemlja mora da ispuni u skladu s modelom unutrašnjeg pravosudnog sistema, kako bi bila u potpunosti usklađena s pravnom tekovinom EU. Da bi zemlja kandidat bila uspešna u reformama u ovoj oblasti, mora ne samo imati potpunu usklađenost pravnih akata, već i merljive ostvarene rezultate u njihovom sprovođenju.

Antikorupcija - Ova oblast će od otvaranja pa do samog zatvaranja pregovora biti predmet pažnje Evropske unije. Pravna tekovina iz ove oblasti sastoji se od niza Konvencija UN i Saveta Evrope, kao i odluka i preporuka Evropskog Saveta. Zemlja kandidat se mora u potpunosti uskladiti s pravnom tekovinom u ovoj oblasti, ali i pokazati spremnost da ostvari vidljive rezultate kako u prevenciji, tako i u borbi protiv korupcije. Najosetljivija pitanja u ovoj oblasti su korupcija u osetljivim oblastima (javne nabavke, zdravstvo, školstvo, pravosuđe, javna administracija i dr.), kao i finansiranje političkih partija.

__________________________________________________________

Danilo Milić iz Međunarodnog centra Olaf Palme situaciju oko korupcije u Srbiji vidi ovako :

DANILO

Građani Srbije nisu glupi i jako su svesni da se novci koji pripadaju njima troše na način koji nikako ne može da se definiše kao racionalan, zakonit i efektivan. Nažalost, izgubili su poverenje u državu, ako su ga ikad i imali, i to poverenje se jako teško vraća. Mnogo se često čuje na ulici „Nema veze svi oni kradu al’ neka ostane nešto malo i nama“. Ona čuvena izjava Velje Ilića o krađi i kraduckanju na kraju se ispostavila pametnija nego što jeste, jer na kraju smo došli dotle da sada kraduckanje nije dovoljno i da nestaje, kažu konzervativne procene, od 20 do 25% budžeta koji se koriste samo u javnim nabavkama. Građani još uvek imaju problem, čini mi se, a opet značajan u praksi, da shvate da su oni vlasnici države, da država pripada njima, a da su sa druge strane službenici, a ne vlasti. Mi i dalje imamo strah od vlasti i dalje nas taj kukavičluk drži tu gde jesmo i ne bunimo se dovoljno za naša prava. Javno mnenje čak i u Srbiji može da promeni stvari, kažem čak i u Srbiji zato što ga nema,a ne zato što je bespomoćno, a baš zato što građani misle da su bespomoćni i što imaju utisak da ništa ne može da se promeni, novac i troši baš ovako kako se troši, naravno uz to ide i problem sa pravosuđem koje vrlo često dozvoljava da slučajevi zastare i zagube se. Imamo i primere nekoliko predhodni Vlada koje dolaze na vlast pričajući kako su oni predhodni bili lopovi, korupmpirani i koji su sve uzeli narodu, i onda sutradan kada dođu u priliku da iznesu te dokaze pred pravosuđe...ne desi se ništa. Mnogo je priče, malo je dela, a građani uz pomoć medija i civilnog ektora mogu da promene stvari i moguda izvrše pritisak na donosioce odluka na početku na lokalnom nivou, a samim tim kasnije i na centralnom, ali moraju da vrate tu veru u sebe i u svoju moć. Nažalost, očigledno je potrebno dosta vremena da se izgradi demokratija i nije dovljno da se samo jednom nešto uradi, kao što se uradilo 5. oktobra, već je potrebno da svako od nas konstatno, koliko za to im vremena i snage da doprinos izgradnji demokratskih vrednosti i sistema, za neka buduća pokolenja.

__________________________________________________________________

Osnovna prava - Osnovna prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Ova oblast sadrži niz konvencija, protokola, povelja i deklaracija koje država kandidat mora uvesti u svoj pravni sistem, a pri tome takođe obezbediti efikasno sprovođenje. Posebnu pažnju izazivaju teme antidiskriminacije, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku i zaštita ličnih podataka.

Pravo građana EU - Prava građana EU se izdvaja kao posebna oblast prava, gde svaka zemlja kandidat mora obezbediti uslove za ostvarivanje prava državljanima zemalja članica EU. Ovde spadaju pravo glasa i kandidovanja na izborima za Evropski parlament, pravo glasa i kandidovanja za lokalne izbore, pravo slobodnog nastanjivanja na teritoriji EU i diplomatska i konzularna zaštita. Većina pravne tekovine iz ove oblasti su odluke i direktive Evropskog saveta koje većinom stupaju na snagu danom ulaska u EU.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je dosegla izvestan nivo pripremljenosti kada je reč o primeni pravnih tekovina Evropske unije i evropskih standarda u ovoj oblasti. U januaru 2018. Srbija je predstavila dugo očekivan Nacrt amandmana Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, koji je postavljen na javnu raspravu pre nego što je poslat na ocenu Venecijanskoj komisiji. Izvestan napredak je postignut, a posebno treba pomenuti smanjivanje broja nakupljenih starih slučajeva, kao i donošenje mera u cilju harmonizovanja sudske prakse. Istovremeno, pripreme za izmene ustavnog i zakonskog okvira radi daljeg unapređivanja nezavisnosti sudstva još uvek traju. Korupcija je raširena i predstavlja zabrinjavajući problem. Pravni okvir o osnovnim pravima uglavnom postoji, ali je i dalje nepotpun, a njegova primena nedosledna. Nije bilo napretka u oblasti slobode izražavanja. Nezavisna i regulatorna tela moraju da budu ojačana, uključujući tu i obezbeđivanje odgovarajućeg budžeta i obučenog osoblja, a njihova funkcionalna nezavisnost mora biti zagarantovana u praksi.

U narednoj godini, Srbija treba posebno da ojača nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost, profesionalnost i ukupnu efikasnost pravosudnog sistema, da osigura efikasnu primenu nacionalne strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije, uključujući efikasnu koordinaciju i obezbeđivanje adekvatnog kapaciteta i resursa za sve ključne institucije, kao i da poboljša uspostavljanje okruženja pogodnog za slobodu izražavanja i medijske slobode.

Da bi ispunila uslove iz ovog poglavlja, Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Ustanovljavanje pouzdanog pravosudnog sistema, u kome će građani moći da zaštite svoja prava i da u optimalnom roku dobiju konačne presude, osnovna je dobit svih aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti reforme pravosuđa. Osim toga, uz efikasan pravosudni sistem i efikasnu borbu protiv korupcije, Srbija postaje država koja ima stabilan pravni sistem i pouzdana država koja na taj način privlači strane investitore.

__________________________________________

Milorad Bjeletić - izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ)

Milorad Bjeletić

Poglavlje 23 koje se bavi osnovnim pravima i pitanjima kao što su borba protiv korupcije i vladavina prava je od ogromnog značaja za svakog građanina u Srbiji. Nažalost po nas, ispada da je pitanje borbe protiv korupcije bitnije nekom tamo u Briselu nego nama građanima Srbije. Zamislite da mi pod pritiskom i pretnjama preduzimamo mere da bi se borili protiv korupcije među nama.

__________________________________________

Poboljšanje zaštite ljudskih i manjinskih prava svakako utiče na svakog građanina, što je stepen tih prava veći, građanima se omogućava uživanje sve više prava koja su tekovina modernih demokratskih društava. Evropska unija usmerava pažnju i očekuje značajan napredak u oblastima: sprečavanja svih oblika diskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina, poboljšanja položaja Roma, prava LGBTI populacije, ostvarivanja slobode medija, zaštite prava dece, zaštite prava žena, zaštite osoba sa invaliditetom, pristupa pravdi, reforme zatvorskog sistema, sprečavanja torture, zaštite izbeglica i interno raseljenih lica, rešavanja pitanja nestalih lica, zaštite podataka o ličnosti.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3