Pin It

Podrinjski anti korupcijski tim i Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine podneli su Agenciji i Ministarstvu predlog za Dopunu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koji uvažava uočene pojavne oblike korupcije u segmentu zaštite životne sredine. Predlog je nastao u okviru projekta "Primena anti korupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine" koji se realizuje uz pomoć Međunarodnog centra Olaf Palme

Logo Koalicija

PREDLOG DOPUNE

NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

3.10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

a) opis stanja

Građani Srbije trpe veliku štetu zbog neodgovarajućih rešenja u oblasti zaštite životne sredine. Nedostatak antikorupcijskih politika u ovoj oblasti direktno utiče na kvalitet života i zdravlјa građana. Prema projekcijama „Nacionalne strategije“ i Fiskalnog saveta, izdvajanja za zaštitu životne sredine će u narednom periodu konstantno rasti, da bi u periodu od 2020-2025. bili na nivou od 2,5-3,0% bruto domaćeg proizvoda. Veliki rast ekoloških troškova iz javnih izvora će u značajnoj meri doprineti porastu koruptivnih rizika. Kako bi se predupredila transformacija koruptivnih rizika u koruptivnu praksu, a sredstva namenjena zaštiti životne sredine svrsishodno trošila i obezbedila nedostajuća za primenu ekoloških standarda, potrebno je značajnu pažnju posvetiti mapiranju, otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika korupcije u ovoj oblasti.

Propisi u oblasti šumarstva, rudarstva i voda ili ne regulišu ili neadekvatno uređuju pitanje učešća javnosti u kreiranju, primeni i nadgledanju javnih politika. Tamo gde regulativa i ostavlјa mogućnosti za uklјučivanje zainteresovane javnosti, uspostavlјena je praksa koja demotiviše građane i organizacije građanskog društva da se uklјuče u ove procese, zbog čega je nivo transparentnosti izuzetno nizak a koruptivni rizici visoki. Neperfektuiran pravni sistem u oblasti eksploatacije prirodnih resursa i upravlјanja šumama, nedovolјna obučenost državnih službenika i zloupotrebe u primeni prava neminovno dovode do šteta u oblasti životne sredine. U predhodnom periodu uočene su mnoge nepravilnosti i zloupotrebe u oblastima eksploatacije rečnih nanosa ali i polјoprivrednog zemlјišta, izgradnje mini hidrocentrala, odlaganja otpada, skladištenja i uklanjanja opasnih materija, seče šuma, evedencije požara i sl. Sa druge strane, u oblasti krivičnog prava, u kojoj su propisana brojna krivična dela protiv životne sredine i zdravlјa, uočlјiv je zanemarlјiv broj postupaka koji se vode protiv izvršilaca, pri čemu se takvi procesi po pravilu završavaju nagodbama tužilaštava i okrivlјenih, bez ikakve krivičnopravne posledice po okrivlјene. Skromna sudska praksa u oblasti ekološkog kriminaliteta pokazala je da tužilaštva i sudovi nisu osposoblјeni za efikasno procesuiranje krivičnih dela koja se odnose na oblast životne sredine. Uočava se kolizija između krivičnog propisa koji propisuje određena krivična dela (krivično delo sa svojim bitnim elementima) i blanketnih normi sadržanih u sektorskim propisima u oblasti životne sredine. Vidlјivi su i elementi sistemske korupcije koji su posledica okolnosti da su u ovoj oblasti angažovani veliki finansijski resursi javnog i privatnog sektora.

b) cilјevi

3.10.1. Dalјa harmonizacija propisa u oblasti ekološke regulative radi ojačavanja položaja zainteresovane javnosti i efikasnije primene propisa u oblasti zaštite životne sredine;

3.10.2. Izmena i dopuna krivičnopravnog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine radi efikasnijeg procesuiranja okrivlјenih;

3.10.3. Izmena pravnog okvira, tako da se otklone koruptivni rizici u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola eksploatacije prirodnih resursa, uklјučujući i kreiranje propisa koji jasno definišu nadležnosti komunalne, vodne, šumarske i inspekcije u oblasti zaštite životne sredine.

3.10.5. Podizanje antikorupcijskih kapaciteta predstavnika javnog sektora angažovanih u oblasti zaštite životne sredine, zainteresovanih građana i medija.

3.10.5. Uspostavlјanje nezavisnog „Zelenog fonda“ za zaštitu životne sredine koji za svoj rad odgovara Skupštini Republike Srbije.

*Predlog dopune Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije nastao je u okviru projekta „Primena anti korupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine“ uz podršku Međunarodnog centra Olaf Palme

LOGO Palme

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3