Pin It

GRECO1, telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, svojim preporukom broj 2004 (1) iz 2004. godine ukazalo je na potrebu da se u bivšim socijalističkim državama, osim borbe protiv korupcije na nacionalnom nivou, uspostave mehanizmi za borbu protiv korupcije i na lokalnom nivou.

Poster LAP 2 300x169

Po ugledu na praksu uspostavlјanja lokalnih sistema integriteta na nivou gradova u državama Evropske unije, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, krajem prošlog i u prvoj dekadi 21. veka, a nakon inicijative iz civilnog društva i uz podršku međunarodnih organizacija i agencija, Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, u Oblast III – Političke aktivnosti, Srbija je uvela obavezu izrade lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) za sve jedinice lokalne samouprave.

Borba protiv korupcije dobila je svoje mesto u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. LAP-ovi su 2016. godine postali mera broj 2.2.10.37. u Akcionom planu za Poglavlјe 23. Tačnije, Agencija za borbu protiv korupcije dobila je obavezu da izradi Model lokalnih antikorupcijskih planova) za sve JLS u Srbiji. Modelom Agencije, LAP je opisan kao instrument antikorupcijske politike, a koji ima zadatak da unapredi dobru upravu na nivou jedinica lokalne samouprave. Istorijat Lokalnih antikorupcijskih planova počinje još 2005. godine u prvoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u kojoj se navodi potreba borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, a 2013. godine LAP postaje deo Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, 2017. godine deo Akcionog plana za Poglavlje 23, a svi gradovi/opštine bili/e su u obavezi da do 30.6. 2017 usvoje LAP i osnuju Lokalni antikorupcijski forum – telo sačinjeno od aktivnih građana sa integritetom u lokalnoj zajednici koji bi bili zaduženi za praćenje realizacije plana. Nakon ovog datuma, Agencija za borbu protiv korupcije je još dva puta produžavala rok, kako bi sve lokalne samouprave usvojile Lokalne anti korupcijske planove, ali cilj nije dostignut u potpunosti.

Grad Loznica usvojio je početkom 2019. godine Lokalni antikorupcijski plan nakon javne rasprave koja je bila „pridružena“ javnim raspravama o budžetu Grada za 2019. godinu. Stiče se utisak da je LAP grada Loznice donet bez adekvatne javne rasprave koja nije u dovoljnoj meri promovisana u javnosti, pa tako za nju i nije postojalo potrebno interesovanje pre svega stručne javnosti, akademske zajednice i građanskog društva. Međutim, i pored ovih uočenih nedostataka LAP grada Loznice je sačinjen na osnovu preporuka Agencije za borbu protiv korupcije i kao takav može naći svoju primenu u praksi. Esencijalna i početna mera u realizaciji plana predviđa formiranje Komisije za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma i Grad Loznica je u drugoj polovini 2019. godine preko Programa Stalne konferencije gradova i opština preuzeo obavezu da formira LAF – Lokalni antikorupcijski forum, a potom i oformio Komisiju za izbor članova foruma. Prema našim saznanjima i pored preuzete obaveze, sa aktivnostima na izboru članova foruma se kasni, ali postoje naznake da će Konkurs biti sproveden u prvom kvartalu 2020. godine.

Osnovni pravni okvir za LAP-a, a potom i izbor članova LAF-a čine : Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji, Sveobuhvatna politika Evropske unije za borbu protiv korupcije, 20 vodećih principa u borbi protiv korupcije Saveta Evrope, Međunarodne konvencije koje su postale sastavni deo domaćeg zakonodavstva, Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, Zakon o potvrđivanju Krivičnopravne konvencije o korupciji, Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji i Zakon o potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupciji.

Redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                             PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3