Pin It

Loznica grad sajt

Lokalni anti korupcijski plan – LAP je dokument čija je izrada, usvajanje i realizacija proistekla iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, odnosno Akcionog planaza Poglavlјe 23, mera 2.2.10.37. Agencija za borbu protiv korupcije ima obavezu da o izvršavanju ove mere izveštava Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlјe 23 koji predstavlјa telo formirano od strane Vlade Republike Srbije nadležno za praćenje primene ovog Akcionog plana. Model LAP-a, shodno tome, ne pominje da neusvajanje LAP-a od strane JLS, odnosno njegova loša realizacija ili izostanak realizacije predstavlјaju povredu pozitivnih propisa. Jasno je međutim, da sprovođenje i realizacija mera iz LAP-a predstavlja izgradnju poverenja građana i donosioca odluka u prvi plan ističući principe „dobre uprave“...

drina

Lokalni antikorupcijski plan je instrument antikorupcijskih javnih politika, koji u fokus stavlјa analizu i izmenu normativnih akata, procedura i praksi koje mogu da smanje koruptivni rizik, odnosno unaprede antikorupcijski potencijal i integritet na individualnom i institucionalnom nivou. Imajući u vidu prioritete i sadržaj procesa, odnosno principe koje je Agencija propisala u Modelu, kao pokazatelјi kvaliteta i integriteta procesa mogu da posluže:

  • Sastav radnih grupa za izradu nacrta LAP-a u pogledu učešća relevantnih aktera iz i van lokalne samouprave;
  • Uklјučenost u radne grupe postojećih antikorupcijskih struktura i pojedinaca na nivou JLS: osobe odgovorne za izradu i sprovođenje planove integriteta, osoba nadležnih za prijem zahteva za infomacije od javnog značaja, odnosno za omogućavanje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, internih revizora i lica koja se bave finansijskim upravlјanjem i kontrolom (gde postoje), lica ovlašćenih za prijem informacija od uzbunjivača i za postupanje po ovim prijavama i tako dalјe;
  • Na osnovu kojih informacija, podataka, stavova/mišlјenja je vršen izbor oblasti i/ili mera, odnosno dopuna novih oblasti i/ili mera u LAP-ovima;
  • Koja vrsta predloga mera i od kojih članova radne grupe je prihvaćena, a koja nije i sa kojom argumentacijom;
  • Participacija javnosti u okviru javnih rasprava o Nacrtu LAP-a, odnosno koja vrsta predloga mera i od kojih aktera iz javnosti je prihvaćena od strane radne grupe, a koji predlozi nisu prihvaćeni i sa kojom argumentacijom;
  • Uspešnost konkursa za izbor tela: broj prijavlјenih kandidata, prosečno ostvaren broj bodova kandidata.

Izrada svake analize počiva na principima objektivnosti, sistematičnosti, proverivosti, preciznosti i opštosti. Shodno tome, prilikom izrade predloga LAP-a, potrebno je definisati metodološki okvir na nivou Radne grupe kojim se jasno precizira: koje se informacije prikuplјaju, iz kojih izvora, kako se obrađuju i tumače, odnosno koji su to parametri kojima će se Radna grupa rukovoditi pri analizi i odlučivanju. Na ovaj način se postižu dva cilјa. Prvi, metodološki, ogleda se u kvalitetu prikuplјenih podataka i njihovoj stručnoj upotrebi. Drugi je vezan za integritet procesa izrade LAP-a. Naime, sve odluke o izabranim i neizabranim oblastima i merama, kao i rokovima za realizaciju aktivnosti donose se na osnovu činjenica do kojih se došlo primenom stručnog istraživanja i analize, čime se isklјučuje bilo čiji, odnosno bilo koji subjektivni interes. Potrebne podatke moguće je sakupiti na nekoliko načina, a koji ne zahtevaju veće angažovanje kadrova i/ili finansija. U prvom redu mislimo na podatke koje imaju same JLS, pojedinci i organizacije koje su na teritoriji JLS, kao i na sprovođenje intervjua ili fokus grupnih razgovora, kako sa relevantnim akterima iz oblasti koje su deo predloga LAP-a, tako i sa budućim obveznicima mera iz LAP-a.

Kada se svi ovi parametri / indikatori uzmu u obzir, kao i činjenica da lokalna samouprava u Lonici spada u red retkih koji po standaardima EU imaju manjak broja zaposlenih (čitaj nedostatak kadrova), može se izvesti zaključak da lokalni antikorupcijski plan grada Loznice ima manjkavosti i nedostataka koji su uzročno-posledično vezani za nedostatak kapaciteta da se koruptivni rizici sagledaju metodološki i u celosti, pa iz PAKT-a ocenjuju da će ovaj dokument u narednom periodu pretrpeti i neke izmene/dopune. One su prvenstveno vezane za ozbiljan i metodološki pristup oblasti zaštite životne sredine u lozničkom kraju. Naime, iz PAKT-a ocenjuju da se ova oblast mora tretirati antikorupcijskim merama s obzirom da je gotovo izvesno otvaranje rudnika Jadarita u Gornjem Jadru, ali se sve više aktuelizuje i priča ponovnog aktiviranja rudnika u Zajači, odnosno topionice olova. Ako se na sve to doda skoro pokretanje proizvodnje u dve fabrike Adient i Mint, sve izvesniji projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i nužni razvoj novog projekta Regionalne sanitarne deponije, jasno je da bi se principima dobre uprave moralo pristupiti izradi mera na sprečavanju koruptivnih rizika u zaštiti životne sredine, oblasti u kojoj će se u narednom periodu ulagati značajan novac. Ukoliko bi se radila prioritizacija koruptivnih rizika na nivou svih oblasti koje tretira LAP Loznice, gotovo je sigurno da bi zaštita životne sredine zauzela jako visoku, ako ne i prvu poziciju.

Agencija Modelom nije definisala metodologiju za mapiranje novih i postojećih oblasti, ali je ukazala na potrebu da LAP odražava specifičnosti JLS. Zato je bilo neophodno da se tokom procesa izrade LAP-a sakupe informacije o stanju korupcije i borbe protiv korupcije na nivou JLS i van onih oblasti koje su definisane Modelom LAP-a. Tačnije, Radna grupa je trebalo da ima informacije o stanju korupcije u delu uzroka, posledica, pojavnih formi, rasprostranjenosti i akterima koji učestvuju u korupciji. Radna grupa je trebalo da ima i informacije o spremnosti i motivaciji za borbu protiv korupcije u oblastima koje nisu deo Modela LAP-a, a mogle bi da budu.

 

Redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                             PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3