Pin It

Loznički antikorupcijski plan usvojen je početkom 2019. godine. Iako je donet po Modelu koji je sačinila Agencija za borbu protiv korupcije, lonički LAP ima svoje nedostatke i mane koje proističu iz manjka kadrova u Gradskoj upravi koji se bave ovom problematikom, ali sa druge strane i izostankom kompetentne javne rasprave kroz koje bi donosioci Plana imali priliku da u njega ugrade i lokalne specifičnosti i dodatno uočene koruptivne rizike.

Poster LAP 2 300x169

U isčekivanju objavljivanja uslova za članstvo u Telu zaduženom za praćenje implementacije lokalnog antikorupcijskog plana i raspisivanju konkursa, tim PAKT se u kratkim crtama pozabavio manama LAP grada Loznice, kao i kritični tačkama za pojavne oblike korupcije. U stručnoj javnosti postoje oprečna mišljenja o pojedinim merama koje predviđa ponuđeni model LAP-a od strane Agencije za borbu protiv korupcije jer se one kose ili nisu u potpunosti u skladu sa već važećim zakonskim odredbama. Mišljenje stručnog tima PAKT-a koji se bavio analizom LAP-a u Loznici, da tendencija za povećanjem transparetnosti ne može nikako škoditi ni jedinici lokalne samouprave ni zainteresovanim građanima.

Analiza u ovo tekstu, odnosi se na prvih osam oblasti Lokalnog antikorupcijskog plana grada Loznica:

OBLAST 1 : USVAJANјE PROPISA U ORGANIMA GRADA LOZNICE

U samom opisu ove oblasti uočava se nedostatak koji se ogleda u činjenici da nisu sagledani, niti taksativno nabrojani rizici prilikom procesa usvajanja i primene propisa, a koji postoje u smislu ostvarivanja i zaštite javnog interesa. Sagledavanjem i navođenjem ovih rizika lakše bi se odgovorilo na njihov tretman u okviru samog LAP-a.

CILj 1.1Cilјana ( projektovana ) vrednost data je opisno, kroz opštu formulaciju „ potrebe usvajanja„ još „ najmanje dva opšta pravna akta „ , bez navođenja naziva istih, niti na koji bi način doprineli transparetnosti procesa usvajanja propisa. U ovom delu bilo je potrebno kao cilјanu vrednost definisati obavezu sačinjavanja registra važećih propisa, kao i onih čije je donošenje planirano, sa rokom donošenja istih. U rednom broju mere 1.1.4 ( objavlјivati opšte akte na Internet prezentaciji JLS ), neophodno je bilo propisati da se primedbe na nacrt odluka morju objavlјivati na sajtu Skupštine grada, što jeste mera koja bi doprinela transparetnosti procesa usvajanja odluka na nivou jedinica lokalne samouprave. U rednom broju mere 1.1.5 ( uspostavlјanje obaveze obaveštavanja specifičnih cilјnih grupa na koje se akti odnose ), ne navodi se rok za donošenje ove mere, nadležni organ, niti kojim akto treba da bude usvojena.

CILj 1.2. Kao indidkator cilјa navodi se usvajanje javnih politika grada kojima se uvode mehanizmi za sprečavanje „propisa sa opredelјenim cilјem“,odnosno „propisa sa odredištem „ , kao bazna vrednost navodi se „ jedan akt“ , a kao cilјana vrednost dopuna kodeksa ponašanja. U ovom delu nije definisana potreba sačinjavanja javno dostupnog registra javnih politika na nivou grada koja bi trebala biti cilјana vrednost. U rednom broju mere 1.2.1 ( ustanovlјavanje obaveze prijavlјivanja interesa za donošenje opšteg akta, klјučno je bilo propisati obavezu donošenja Odluke skupštine grada kojom bi se propisala obaveza javnih funkcionera da kada učestvuju u usvajanju opšteg akta izveste skupštinu i javnost o tome da li u oblasti na koju se akt odnosi on ili povezana lica imaju privatne interese . Neophodno je propisati i obavezu uspostavlјanja registra ovih prijava. Predložena mera izmene Kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera je nedovolјna.

CiLj 1.3. Klјučni nedostatak u ovom cilјu uočava se što kao mera nije prepoznata kao aktivnost obaveza obuke zaposenih u gradskoj upravi i javnim preduzećima za izradu analize rizika prilikom donošenja ovakvih propisa.

OBLAST 2 : UPRAVLjANјE SUKOBOM INTERESA NA LOKALU

Navodi se samo opis oblasti. Kao napomena u Lokalnom antikorupciskom planu kaže se sledeće: „ Ova oblast se ne razrađuje u LAP-u pošto je uređena Zakonom za borbu protiv korupcije i Odlukom o etičkom kodeksu ponašanja funkcionera grada Loznice „. Ovakva formulacija je neodrživa i suprotna modelu akta koji je sačinila Agencija za borbu protiv korupcije. U svakom slučaju, radi se jednoj od najznačajnijih oblasti koja je morala biti detalјno razrađenja, uz uvažavanje specifičnosti zajednice u kojoj se donosi. Potrebno je predložiti usvajanje Lokalnog plana integriteta sa jasno određenim datumima i zaduženjima, uspostaviti mehanizam za sprečavanje „trgovine javnim ovlašćenjima“ i smanjiti broj slučajeva sukoba interesa zaposlenih u organima JLS.

OBLAST 3 : RAZOTKRIVANјE KORUPCIJE KROZ ZAŠTITU UZBUNјIVAČA I KROZ UPRAVLjANјE PRIJAVAMA I PREDSTAVKAMA KORISNIKA USLUGA NA RAD SLUŽBENIKA I ORGANA JLS

Osim opisa oblasti, i ovaj deo ne sadrži pojedinačno navođenje cilјeva, mera, indikatora, aktivnosti. Ovakav pristup lokalne samouprave u Loznici zaštiti uzbunjivača je apsolutno neprihvatlјiv. Predlog koji će PAKT sačiniti za reviziju, odnosno dopunu LAP u ovom segmentu treba da sadrži : predlog o postignutoj punoj primeni i praćenju propisa u oblasti zaštite uzbunjivača i uspostavlјen sistem registrovanja informacija i korigovanje organizacije u JLS u skladu sa prijavama i predstavkama koje JLS dobija iz spolјašnjeg okruženja. PAKT planira za ovu oblast da razvije i predloži mere sa jasno definisanim datumima i ovlašćenjima.

OBLAST 4 : ODNOS IZMEĐU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNIH SLUŽBI, JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH ORGANIZACIJA KOJE GRAD OSNIVA I DELOM ILI U POTPUNOSTI FINANSIRA I KONTROLOIŠE

U rednim brojevima mere od 4.1.1 do 4.1.11. kojima se obezbeđuje ostvaranjnje cilјa 4.1. „Otklonjeni rizici od korupcije u postojećem sistemu upravlјanja javnim preduzećima na lokalnom nivou“ plan ne sadrži akt, indikator aktivnosti, odgovornog subjekta i rok, pa je ista nepotpuna i zahteva doradu . Odnosno, nije jasno da li su predviđene mere već usvojene (pošto se rokovi ne navode, pa se shodno tome smatra da jesu), kao i prateća akta. Oblastkoja se tretiraa merama je izuzetno obimna i zahteva dodatne napore da bi ustanovilo i analiziralo koji od navedenih akata su već usvojeni a koji ne. Ono što je evidentno, da sistem izbora direktora javnih preduzeća kao i vd direktora i nadzornihodbora nije u potpunosti transparetan, pa je neophodno izvršiti širu analizu postojećih akata i predložiti njihovu izmenu ili suštinsku primenu. U drugom cilјu 4. oblasti posebnu pažnju obratiti na meru 4.2.7. - „Uspostaviti mehanizam građanske kontrole nad upravlјanjem finansijama organa javne vlasti koje osniva Grad“, jer JLS za ovu meru predviđa izradu „Građanskog budžeta“ koji je trebao biti objavlјen do kraja 2018. godine, a evidentno je da nepostoji. Za ovu meru potrebno je predvideti i mehanizme obezbeđivanja veće transparetnosti kako javnih preduzeća, tako i ustanova kod kojih je posebno uočena netransparetnost koja se odnosi na izveštaje o radu i finansijske izveštaje.

Stav Radne grupe za izradu LAP u jednoj jedinici lokalne samouprave o meri 4.1.5. iz oblasti 4., bio je da ju je nemoguće sprovesti, jer je članom 42. Zakona o javnim preduzećima drugačije propisano. Tumačenje sadržaja Modela LAP u nadležnosti je Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije koja je Model i izradila. Smatramo da bi najbolјe bilo da se u ovoj situaciji JLS obrati Agenciji za borbu protiv korupcije i zatraži tumačenje / objašnjenje.

Prema mišlјenju PAKT-a, Zakon o javim preduzećima u članu 2., predviđa da se “direktor javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje ... na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.“ Da je potrebno da kompletan proces konkursa bude javan izričito je, dakle, propisano Zakonom. Sa tim u skladu, iz činjenice da Zakon ne propisuje posebnim odredbama da je rad konkursne komisije potrebno učiniti javnim, ne može se izvesti zaklјučak da bi obezbeđivanje potpune javnosti rada konkursne komisije bilo nedopušteno. Podsećamo i da je još 2009. godine Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zauzeo stav da „informacije iz konkursne dokumentacije organa vlasti, tj. privrednog društva u državnoj svojini ... imaju karakter informacija od javnog značaja16 u smislu člana 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja , kao informacije od interesa za javnost u pogledu toga li je organ poštovao proceduru i uslove konkursa prilikom izbora direktora i one mogu biti predmet legitimnog zahteva tražioca informacije “. S obzirom na činjenicu da ove informacije imaju karakter informacija od javnog značaja, smatramo da nema, dakle, mesta sumnji da su nadležni organi JLS dužni da razmotre mogućnosti i stvore uslove neophodne za potpunu javnost rada komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, ukoliko naravno postoji dobra volja za izgradnjom poverenja između donosioca odluka I samih građana.

OBLAST 5 : JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA I KONCESIJE

Navodi se samo opis oblasti. U napomeni se navodi „ Ova oblast se ne razrađuje u LAP-u pošto je procenjeno da trenutno ne postoji koruptivni rizik „. Smatramo da je upravo ova oblast jedan od budućih visoko koruptivnih rizika i da mu se shodno tome treba posvetiti posebna pažnja. Naime, i mnogo razvijenija i pravednija društva od Srbije beleže ogromne gubitke i propuste prilikom definisanja javno-privatnog partnerstva. Primer Velike Britanije i čuvenog tunela „Lamanš“ (sporazum Tačer-Miteran) i propasti jednog od najčuvenijih javno-privatnih partnerstava treba da bude dovolјno upozorenje da se ovoj oblasti treba ozbilјno pristupiti. Da li iz namere ili nedostatka kapaciteta JLS u Loznici nije tretirala ovaj potencijalni sistemski problem, pa je na PAKT-u koji se godinama unazad bavi javno-privatnim prtnerstvima, da predloži mere koje bi doprinele transparetnosti ovih procesa i smanjivanju rizika od korupcije. Bez obzira na postojeći zakon potrebno je : uspostaviti interne mehanizme kojima se otklanjaju rizici od korupcije u primeni propisa u oblasti javno-privatnih partnerstava, definisati lokalno specifične oblasti koje mogu biti predmet koncesije, uspostaviti proceduru i kriterijume za davanje saglasnosti na predlog projekta JPP bez elemenata koncesije, za usvajanje predloga za donošenje koncesionog akta koji pripremi nadležno javno telo i za davanje saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora, sprečiti svaki pokušaj privatnog partnera da ugovor učini tajnim kroz predložene mehanizme zaštite, definisati šta su objektivni razlozi za ograničavanje odgovornosti članova konzorcijuma koji se pojavlјuje kao privatni partner u JPP, uspostaviti obavezu dodatnog obrazloženja za određivanje konkretnog roka na koji se zaklјučuje javni ugovor, propisati internu organizacionu proceduru za sprovođenje nadzora nad realizacijom javnih ugovora i propisati obavezu JLS da vrši procenu uticaja JPP na načelo konkurentnosti.

OBLAST 6 : UPRAVLjANјE JAVNOM SVOJINOM

Kod rednog broja mere 6.1.1. ( regulisanje procedurom sticanja i raspolaganja imovinom ), kao odgovorni subjekt navodi se Gradska uprava. Izmena koja se predlaže je da odgovorni subjekt bude šef odseka za urbanizam, ili finansije, a ne Gradska uprava kao kolegijalni organ. Kod rednog broja mere 6.1.1 kao aktivnost bi trebalo definisati obavezu usvajanja gradske odluke, kojom će se regulistati procedure pribavlјanja, korišćenja, upravlјanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini Grada Loznice kao i obezbeđivanja transparetnosti postupka . Grad Loznica i pored nekolio upozoronja od strane Državne revizorske institucije nije oformio registar svoje imovine, niti je doneo opšte i posebne akte koji bi regulisali davanje u zakup i otuđenje javne svojine. Rok za donošenje ovih dokumenta je bio 31.12.2018. godine. Svi navedeni rokovi nisu poštovani. Uz analizu i definisanje opštih akata koji bi trebali da regulišu ovu oblast, potrebno je u narednom periodu izvršiti reviziju ovog poglavlјa i odrediti nove, ali realne rokove.

OBLAST 7 : UPRAVLjANјE DONACIJAMA KOJE PRIMA JLS

Primedba se u ovoj oblasti odnosi takođe, kao i u prethodnoj, imajući u vidu da je kao odgovorni subjekt kod svih mera navedena Gradska uprava,Gradsko veće ili Skuština grada, a to bi trebalo biti funkcioner.

U meri 7.1.3. potrebno je kao indikator ustanoviti formiranje radnog tela koje će pratiti namensko korišćenje, izradu i objavlјivanje izveštaja o realizaciji donacija, a kao aktivnost formiranje radne grupe sa zadatcima praćenja napred navedenih aktivnosti.

Kao aktivnost trebalo bi propisati i obavezu usvajanja Etičkog donatorskog kodeksa i usvojiti isti.

OBLAST 8 : REGULACIJA ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA I NAPREĐENјE KONTROLE PROCEDURA ZA OSTVARIVANјE PRAVA I OBAVEZA KORISNIKA USLUGA JLS

Ova oblast je takođe data samo kroz opis. U napomeni se kaže „ Ova oblast se ne razrađuje u LAP-u pošto je ocenjeno da su procedure na takvom nivou da je koruptivni rizik sveden na minim „ . Smatamo da je ovu oblast trebalo razraditi kroz model i na propisan način za izradu Lokalnih antikorupciskih planova. Posebnu pažnju posvetiti obezbeđivanju potpune dostupnosti informacija o svim administrativnim procedurama za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS. Sprovesti analizu potreba, mogućnosti i opravdanosti dodatnog otklanjanja rizika od korupcije u administrativnim procedurama čije je regulisanje u nadležnosti JLS i usvojiti interne procedure kojima se reguliše sistem kontrole sprovođenja administrativnih procedura. 

 

Redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                             PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3