Pin It

Poster LAP 2 300x169

Loznički antikorupcijski plan usvojen je početkom 2019. godine. Iako je donet po Modelu koji je sačinila Agencija za borbu protiv korupcije, lonički LAP ima svoje nedostatke i mane koje proističu iz manjka kadrova u Gradskoj upravi koji se bave ovom problematikom, ali sa druge strane i izostankom kompetentne javne rasprave kroz koje bi donosioci Plana imali priliku da u njega ugrade i lokalne specifičnosti i dodatno uočene koruptivne rizike.

U isčekivanju objavljivanja uslova za članstvo u Telu zaduženom za praćenje implementacije lokalnog antikorupcijskog plana i raspisivanju konkursa, tim PAKT se u kratkim crtama pozabavio manama LAP grada Loznice, kao i kritični tačkama za pojavne oblike korupcije. U stručnoj javnosti postoje oprečna mišljenja o pojedinim merama koje predviđa ponuđeni model LAP-a od strane Agencije za borbu protiv korupcije jer se one kose ili nisu u potpunosti u skladu sa već važećim zakonskim odredbama. Mišljenje stručnog tima PAKT-a koji se bavio analizom LAP-a u Loznici, da tendencija za povećanjem transparetnosti ne može nikako škoditi ni jedinici lokalne samouprave ni zainteresovanim građanima.

Analiza u ovo tekstu, odnosi se na oblasti od 9 do 17. dela Lokalnog antikorupcijskog plana grada Loznica:

OBLAST 9 : RAZVOJ PROGRAMA POMOĆI I SOLIDARNOSTI ZA OSTVARIVANјE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITU PRAVA OSETLjIVIH GRUPA

Ova oblast uređena je adekvatnim merama i indikatorima, ali u konsultacijama sa NVO sektorom koji se bavi socijalnim pitanjima i uslugama, dobili smo informacije da se predviđene mere ne sprovode na način predviđen LAP-om. U meri 9.4 koja obrađuje otklanjanje sukoba interesa u procesima dodele pomoći, posebno definisati situaciju kada Gradsko veće dodelјuje socijalnu pomoć i u potpunosti eleminisati arbitrarno odlučivanje.

OBLAST 10: DODELA SREDSTAVA IZ BUDžETA JLS ZA OSTVARIVANјE JAVNOG INTERESA LOKALNE ZAJEDNICE

Smatramo da je kao meru bilo neophodno propisati donošenje pravilnika o utvrđivanju javnog interesa. Takođe, pozivanje donosioca odluka u meri 10.1 „Povećanje transparentnosti, odgovornosti i kontrole nad procesom dodele sredstava udruženjima građana“ o utvrđivanju javnog interesa u skladu sa važećim Strategija razvoja je neprimereno i nadasve paušalno. Naime, sve važeće Strategije razvoja su zastarele i ne odražavajustvarnu situaciju na terenu. Određivanje javnog interesa mora pratiti potrebe građana, građanskih inicijativa, manjinskih i ranjivih grupa, tako što će javni interes određivati na jedan vremenski period (ne duži od tri godine) kroz javne rasprave, a čije bi se procedure morale definisati pravilnicima. Isto važi i za oblastjavnog inforisanja, odnosno sufinansirnja projekata u oblasti javnog informisanja. Donosioc LAP-a je predvideo da je internim pravnim okvirom potrebno je predvideti elemente monitoringa, evaluacije i finansijske kontrole nad programima od javnog interesa koje realizuju udruženja i mediji, sa obavezom objavlјanja svih izveštaja o rezultatima monitoringa, evaluacije i finansijske kontrole na internet prezentaciji JLS, međutim mera nije definisana rokom primene, a u toku monitoringa konstatovano je da se na zvaničnoj veb prezentacijigrada ne objavlјuju ni projekti koji su podržani, a kamoli narativni i finansijski izveštaji. Potrebno je utvrditi realne rokove za implementaciju predviđenih mera.

Stav Radne grupe za izradu LAP u jednoj jedinici lokalne samouprave o meri 10.2.2. iz oblasti 10, bio je da po Zakonu o javnom informisanju lokalna samouprava nema nadležnost za donošenje takvog akta. Tumačenje sadržaja Modela LAP nadležnost je Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije koja je Model i izradila. U kontekstu sprovođenja ove mere jedinice lokalne samouprave trebalo bi, dakle, da se obrate Agenciji sa zahtevom za tumačenje. Obraćanje Agenciji moglo bi da sadrži naznaku mere iz Modela i zahtev da se mera protumači u skladu sa nadležnostima koje jedinica lokalne samouprave ima.

Mišlјenja smo da jedno od rešenja može biti i iniciranje postupka donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta. U svom članu 28. Zakon o javnom informisanju i medijima između ostalog navodi da „ministarstvo nadležno za poslove javnog informisanja bliže uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja“, a u članu 132. propisuje da „nadzor nad sprovođenjem zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove javnog informisanja, a na teritoriji autonomne pokrajine pokrajinski organ uprave nadležan za poslove javnog informisanja kao povereni posao“. To znači da bi nadležnom organu uprave moglo biti predočeno postojanje potrebe da se, u cilјu pravilnog sprovođenja zakona, odgovarajuća materija uredi odgovarajućim podzakonskim aktom.

Organi javne vlasti ispunjavaju obavezu objavlјivanja konkursa na svojoj internet stranici, odnosno obavezu objavlјivanja dokumenata koje važeći Zakon o javnom informisanju i medijima 18 i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja19 predviđaju (javni poziv / tekst konkursa, rešenje o imenovanju komisije, konačna odluka o raspodeli sredstava), Stavlјanje drugih relevantnih dokumenata nastalih u procesu na uvid javnosti (javnost dokumenata koji nastaju u radu konkursne komisije), kao i javnost sastanaka konkursne komisije i učešće zainteresovanih predstavnika javnosti u njihovom radu - građanskih posmatrača (bez prava odlučivanja) i slično, ne bi bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona i Pravilnika. Mišlјenja smo da bi radne grupe za izradu LAP u jedinicama lokalne samouprave u tom smislu trebalo da razmotre opcije za unapređenje transparentnosti ovog procesa.

Stav stručnjaka je da bi objavlјivanje svih dokumenata koji nastaju u radu konkursne komisije, a naročito: zapisnika o njihovom radu (sa korišćenim kriterijumima i načinom bodovanja predloga projekata), potpisanih izjava o sukobu interesa ili informacije o tome da li one potpisane ili ne, kao i predloga za sufinansiranjem projekata koji se podnosi rukovodiocu na donošenje konačne odluke ojačalo transparentnost i integritet procesa sufinansiranja medijskih sadržaja.

OBLAST 11: INSPEKCISKI NADZOR

Ne navode se nazivi odluka (poziva se na 15 odluka ) kojima se uređuje ova oblast. Kao cilјana vrednost je postavlјeno donošenje 25 odluka . Nedostaje kao aktivnost propisivanje obaveze usaglašavanja sa izmenama i dopunama zakona. Potrebno je propisati obavezu izmena Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta kojim bi se odgovornost za kontrolu rada inspekcija prenela na rukovodioca službe. Kao cilј mera trebalo je postaviti smanjivanje diskrecionih ovlašćenja i transparentnost u postupanju.

U meri 11.2.1. „Odrediti organ, unutrašnju organizacionu jedinicu ili telo koje koordinira Inspekcijski nadzor“ koju prati indikator „Odlukom nadležnog organa Grada određen organ, unutrašnja organizaciona jedinica ili telo koje koordinira inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti“, PAKT smatra da je neodgovarajuća primena reči „koordinira“ jer se u postojećoj organizacijskoj strukturi inspekcijskih službi Grada već nalazi osoba zadužena za kordinaciju. Potrebno je uspostaviti neku vrstu unutrašnje kontrole ili monitoringa a ne koordinacije.

OBLAST 12: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANјE I IZGRADNјA

U merama od 12.1.1. do 12.1.4 ove oblasti ne postoje definisane aktivnosti, indikatori, odgovorni subjekti, rokovi, i potrebna sredstva.

Sve četiri predložene mere u cilјu 12.1.1. „Otklanjanje rizika korupcije u radu komisija i drugih organa JLS koji su nadležni u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje“ nemaju rokove za implementaciju, i ne samo da nemaju rokove, već se navodi da je mere nemoguće primeniti. Prosto je neverovatno da autor za ispunjenje cilјa koji obezbeđuje javnost u radu Komisija navodi četiri mere i njihove indikatore da bi u napomenama naveo da mere nije moguće sprovesti. Celokupna oblast 12 – Prostorno i urbanističko planiranje zahteva reviziju i postavlјanje realnih cilјeva i rokova za njihovu primenu, jer i sam autor LAP-a u uvodu u oblast priznaje da se radi o jednoj od najrizičnijih oblasti po pitanju koruptivnih rizika. Potrebno je definisati minimum sledećih mera : Povećati transparentnost rada nadležne komisije u toku ranog javnog uvida, uspostaviti obavezu i pravila postupanja sa primedbama koje nadležna komisija dobije u toku ranog javnog uvida o izradi prostornog, odnosno urbanističkog plana, propisati proceduru za postupanje nadležnih organa JLS u posebnim slučajevima formiranja građevinskih parcela ukoliko planski dokument nije donet, kao i za prihvatanje drugih dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima i detalјnije propisati procedure odlučivanja nadležnog organa JLS o potvrđivanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

OBLAST 13: FORMIRANјE RADIH TELA NA NIVOU JLS

Iako normativni okvir i praksa ne ukazuju nužno na postojanje nekog od oblika korupcije u procesu formiranja i rada radnih tela, način na koji je ova oblast regulisana, kao i podaci i analize prakse u ovoj oblasti ukazuju na značajan stepen netransparentnosti, velika diskreciona ovlašćenja osnivača radnih tela i samih radnih tela, kao i na potencijalnu neefikasnost i nesvrsishodnost u trošenju javnih resursa, autor uopšte nije razradio ovu oblast u LAP-u navodeći da je ova oblast uređena opštim aktima Grada (Statut Grada Loznice, Poslovnik Skupštine Grada Loznice) što u praksi predstavlјa ili nedovolјno razumevanje autora značaja i primene LAP, ili loše namere samog autora LAP-a u gradu Loznici. PAKT smatra da je potrebno za ovu oblast predložiti i izraditi minimum mera sa realnim rokovima implementacije koje će se odnositi na : obaveze da se definišu cilјevi, zadaci (aktivnosti) i rokovi u kojima radno telo ostvaruje zadatke, odnosno u kojima izveštava osnivača o svom radu, obavezu navođenja pravnog osnova za formiranje svakog pojedinačnog radnog tela, obavezujuće uslove i kriterijume prilikom imenovanja članova radnih tela, regulisanje pitanja naknada za rad u radnim telima, obavezu da donošenju odluke o formiranju svakog radnog tela prethodi analiza postojećeg institucionalnog okvira za konkretnu oblast, uspostavlјen javno dostupan registar sa podacima o svim radnim telima na nivou JLS i obezbediti potpunu dostupnost informacija o svim radnim telima na nivou JLS.

OBLAST 14 : JAVNE NABAVKE

Dosadašnja primena Zakona već je zahtevala određene izmene i dopune, a pokazala je i da je na institucionalnom nivou moguće i potrebno dodatno unaprediti primenu pozitivnih propisa u oblasti javnih nabavki. Međutim, predlog novog zakonskog okvira sklanja sa „zakonskog radara“ mnoge javne nabavke na lokalnom nivou kroz određivanje limita za određene vrste nabavki, pa se cilјevi i mere predviđeni planom mogu smatrati neadekvatnim. PAKT smatra da je potrebno uskladiti mere odnosno, uspostaviti nove mere prilagođene novim zakonskim odredbama imajući u vidu ni da ponuđene mere iz primera Agencije nisu adekvatne jer navode iznose limita malih javnih nabavki koji više nisu relevatni. Novim merama potrebno je uspostaviti lokalni sistem javnih nabavki u kojem se dodatno obrazlažu okolnosti, potrebe i opravdanosti za sprovođenje mešovitih javnih nabavki, nabavki u pregovaračkom postupku bez i sa pozivom, posebno obrazlagati razloge hitnosti, ali i uspostaviti prksu „dobre uprave“ da se sva dokumenta nastala u procesu javne nabavke objavlјuju na zvaničnoj veb prezentaciji uklјučujući skloplјene ugovore i sve pripadajuće anekse ugovora.

OBLAST 15 : JAČANјE INTERNIH MEHANIZAMA FINANSISKE KONTROLE

Oblast interne revizije je prilično dobro uređena, međutim sve predviđene mere, odnosno rokovi za njihovu implementaciju nisu ispoštovani kao što je navedeno u LAP-u. PAKT predlaže da se u ovom segmentu prilikom revizije plana odrede razumni rokovi za implementaciju mera i da se posebna pažnja posveti razvoju Službe interne revizije koja bi svoje savetodavne usluge pružala i susednim manjim opštinama koje gravitiraju ka Loznici i nemaju internu reviziju.

OBLASt 16 : JAČANјE MEHANIZAMA GRAĐANSKOG NADZORA IKONTROLE U PROCESU PLANIRANјA I REALIZACIJE BUDžETA

Sve predviđene mere, indikatori i rokovi ispunjenisu u ovoj oblasti jer je upravo PAKT sa JLS radio na definisanju ali i sprovođenju zacrtanih mera. Potrebno je ipak i dalјe nastaviti saradnju na kontroli, izradi građanskog budžeta i sprovođenju javnih rasprava u vremenskom periodu kada građani predlozima mogu izvršiti korekcije i promene u planovima javnihpreduzeća za narednu budžetsku godinu.

OBLAST 17 : OBEZBEĐIVANјE PRAVNIH, INSTITUCIONALNIH,ORGANIZAVIONIH ITEHNIČKIH PRETPOSTAVKI ZA KOORDINACIJU I SPROVOĐENјE I PRAĆENјE PRMENE LAPA-A

Ova oblast trebala je da sadrži i druge mere kojima bi se na detalјniji način utvrdile aktivnosti tela, i to u normativnom delu kroz obavezu donošenja Etičkog kodeksa, Pravilnika o monitoringu i evaluaciji, Plan rada, kao i neposredne aktivnosti tela koje se odnose na obuku, seminare, objavlјivanje izveštaja. Na osnovu ove oblasti PAKT trenutno deluje i nije zadovolјan imenovanjem članova Komisije koji će sprovesti Konkurs za izbor članova Foruma. Dovodeći u pitanje i sam integritet imenovanih članova Komisije značajno bi se usporio i ovako zakasneli postupak izbora članova Foruma,te će s toga posebna pažnja PAKT-a biti usmerena na konkursne uslove i način bodovanja kandidata.

Kao nedostatak plana Grada Loznice uočavamo i što u istom kao posebna oblast nije razrađena i životna sredina, imajući u vidu da je specifičnost zajednice na koju se odnosi postojanje velikog broja kritičnih mesta za sve oblasti koruptivnih rizika u oblasti životne sredine.

 

Redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                             PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3