Pin It

Problemi neperfektuiranih lokalnih planskih dokumenata u određenim situacijama postaju i problemi lokalne zajednice. Zadatak lokaalnog antikorupcijskog tima (LAP) je da preventivno utiče na postupke izrade planskih dokumenata i na taj način spreči eventualno miltiplikovanje problema po jednu lokalnu zajednicu. Namere donosioca odluka ne moraju po pravilu biti vezane za pojavne oblike korupcije, već su vrlo često i plod nepoznavanje teme i nemogućnosti da se sagleda širi uticaj jednog planskog akta na uslove života u jednoj lokalnoj zajednici. Aktuelni loši primeri iz prakse vezani za izgradnje malih hidroelektrana aktuelizuju problem transparetnog donošenja lokalnih planskih akata i uloge LAP i Foruma zaduženog za praćenje realizacije mera iz LAP-a

27. EKO 3

Katastar MHE Srbije iz 1987. godine, na osnovu koga su podaci o lokacijama malih hidroelektrana usvojeni u lokalnim prostornim planovima, a na osnovu karti 1:25.000, površnih hidroloških i energetskih analiza, bez ikakvih terenskih radova i razmatranja ekoloških i socio-ekonomskih uticaja na okruženje, nije nikada usvojen, kao ni verifikovan od strane bilo kog organa Republike Srbije. Nјegov neobavezujući karakter potvrđen je Prostornim planom Republike Srbije za period 2010-2020. godine, u delu 3.3.3. Korišćenje obnovlјivih izvora energije-Male hidroelektrane, u kome stoji da:

''...podaci iz Katastra često ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i ne bi ih trebalo striktno primenjivati u današnjim uslovima bez tehničko-ekonomske i posebno ekološke evaluacije rešenja i saglasnooptima o korišćenju raspoloživog potencijala vodotokova. Usled značajnog protoka vremena od izrade ovog katastra i nastalih promena u prostoru i hidrologiji, isti se mogu koristiti kao dokumentaciona podloga za pripremu izgradnje MHE uz neophodnost prethodne provere stanja u prostoru i hidrologiji''.

U Prostornom planu grada Loznice, u delu 1.3. Skraćeni prikaz i ocena postojećeg stanja, Prirodni sistemi i resursi-Vode i vodni resursi navodi se da: ''U vodoprivrednoj osnovi reke Jadar iz 1970. god., predviđeno je da se izgradi niz mini i mikro akumulacija (usvojeno je oko 30) u slivnom području, koje bi mogle biti osnov za upravlјanje režimom voda''. U delu 1.4. Potencijali i ograničenja stoji: ''Osnovni potencijali razvoja područja grada Loznica su: veliki hidroenergetski potencijal područja (reke Drina, Jadar, Lešnica, Štira, Trbušnica, Korenita i Žeravija). i u delu 2.1.3. Vode i vodno zemlјište: ''U pogledu korišćenja i uređenja voda i vodnog zemlјišta, prioritet je na racionalnom gazdovanju vodnim resursima i održivom korišćenju za potrebe vodosnabdevanja naselјa i privrednih kapaciteta, zaštiti voda i zaštiti od voda, izgradnji mHE i ribnjaka i navodnjavanja polјoprivrednih površina''. Oblast 2.4.3. Energetska infrastruktura navodi da: ''Hidropotencijali vodotokova na prostoru grada nisu značajni (Štira, Jadar), ali se mogu koristiti za potrebe lokalnih konzuma, ukoliko se izgraćuju u sklopu vodoprivrednih objekata (ustave za navodnjavanje i ublažavanje bujica)''. Deo 3.2.3. Pravila izgradnje mini hidroelektrana (mHE), uređenje i korišćenje sliva definiše način izgradnje: Objekti i postrojenja mHE, vodovi, kao i elektroenergetski objekti potrošača iz sistema mHE grade se, koriste i održavaju u skladu sa zakonom i ne smeju svojim radom ugrožavati lјude i okolinu. U zavisnosti od konačne veličine i snage mHE (kapaciteta ≤10 MW), svi vodeni tokovi predstavlјaju potencijalne lokacije. Objekti i uređaji za korišćenje vodnih snaga se planiraju, projektuju i grade na način koji:

  • Prostorni plan grada Loznica - omogućava vraćanje vode u vodotok ili druge površinske vode minimum istog kvaliteta posle iskorišćene energije;
  • ne umanjuje postojeći obim i ne sprečava korišćenje vode za vodosnabdevanje, navodnjavanje i druge namene;
  • ne umanjuje stepen zaštite i ne otežava sprovođenje mera zaštite od štetnog dejstva voda i
  • ne pogoršava uslove sanitarne zaštite i ne utiče negativno na ekološki status voda i stanje životne sredine.

Neophodno je da građevinski objekti budu izvedeni na način da je u svakom trenutku osiguran ekološki prihvatlјivi proticaj. Kako bi zaštita bila što potpunija, neophodno je da se osigura minimalni nivo vodostaja (10% od srednjeg proticaja na profilu vodozahvata) koji osigurava normalni život flore i faune, minimiziranje uticaja na rečni ekosistem, kao i održanje bioraznovrsnosti. Nužno je definisanje nultog stanja životne sredine na lokaciji pre gradnje potencijalne mHE i uspostavlјanje sistema monitoringa za praćenje efekata usled izgradnje i rada pogona mHE. U slučaju izgradnje većeg broja mHE na istom vodotoku, obavezno je ispitivanje njihovog kumulativnog uticaja kroz izradu procene uticaja na životnu sredinu. Prilikom projektovanja i izgradnje, obavezno je korišćenje građevinskog kamena ili drveta (zidovi), odnosno crepa ili šindre (krov), radi što bolјeg uklapanja u okolni prostor, uz prednost oblikovnih rešenja objekata koja manje narušavaju pejzaž. Dozvolјena je i poželјna i eventualna adaptacija postojećih starih mlinova i vodenica u mHE, bez promene njihovih gabarita u skladu sa konzervatorskim uslovima nadležnih institucija. Prilikom izgradnje mHE, obavezno je podzemno postavlјanje svih potrebnih cevovoda ili priklјučaka od tačke uspora do tehničke zgrade, kao i do mesta upuštanja vode u vodotok. Pre izdavanja lokacijske dozvole, neophodno je pribaviti vodoprivrednu i energetsku saglasnost. Prilikom izgradnje mHE prednost se daje tzv. tirolskom vodozahvatu i mHE derivacionog tipa. Obavezno je pribavlјanje uslova nadležnog Zavoda za zaštitu prirode pre dobijanja lokacijske dozvole.

Uprkos svemu, u Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Loznice u delu - Identifikacija i evaluacija strateški značajnih uticaja planskih rešenja na životnu sredinu i održivi razvo,j navodi se: ''Očekuju pozitivni efekti na smanjenje potrošnje fosilnih goriva korišćenjem eolske (obnovlјive) energije. (???).Mogući su određeni negativni uticaji na biodiverzitet (ornitofaunu i hiropterofaunu) koji nisu okarakterisani kao strateški značajni''.

Treba imati na umu da je u rešenju za lokacijske uslove za MHE “LOZNICA”, na rukavcu reke Drine, naglašeno da se predmetno područje nalazi u prostornom obuhvatu ekološke mreže kao ekološki koridor od međunarodnog značaja u Republici Srbiji – reka Drina, kao i da Nisu dozvolјeni radovi / aktivnosti koje mogu da ugroze živi svet Drine, što podrazumeva uništavanje i narušavanje staništa, kao i uništavanje i uznemiravanje divlјih vrsta. Stabla izuzetnih dimenzija i starosti mora da budu očuvana – izuzeta od seče, odnosno mora se izbeći njihovo oštećivanje. Ukoliko je, na određenim delovima prostora neophodno ukloniti visoku vegetaciju, potrebno je pribaviti odgovarajuće saglasnosti nadležnih institucija (nakon čega od nadležnog šumskog gazdinstva mora biti izvršena doznaka stabala).

Navedene oblasti u Prostornom planu grada Loznice i Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Loznice koji definišu mogućnost izgradnje malih hidroelektrana, ne navode precizne lokacije, kao i prethodne analize koje pružaju mogućnost osnova za izgradnju ovakvih objekata.

Dosadašnji rezultati Analize procene uticaja izgrađenih malih hidroelektrana na životnu sredinu, koje je uradila Koalicija organizacija protiv korupcije u životnoj sredini, u saradnji sa Departmanom za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, na lokacijama na kojima su izgrađene male hidroelektrane, ukazuju da izgradnja malih hidroelektrana ima izuzetno negativne posledice po životnu sredinu, koje se ogledaju u suvim vodotocima ispod vodozahvata, ugrožavanje izvora za vodosnadbevanje, destrukciju rečnih korita i priobalјa, smanjenja populacije bilјnih i životinjskih vrsta, i uticaju na kvalitet života lokalnog stanovništva. U prilog ovoj tvrdnji je i Analiza ekonomske opravdanosti podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Republike Srbije, dr Damira Milјevića.

Takođe, svedoci smo da su se u skoro svim lokalnim samoupravama odluke, uslovi i dozvole za izgradnju malih hidroelektrana, u prethodnom periodu donosile na netransparentan način bez uklјučivanja javnosti, a koje se odnose na urbanističke projekte, rešenja o građevinskim dozvolama na zatečeno stanje, kao i određivanje novih lokacija donošenjem odluka o izradi Planova detalјne regulacije, ne uzimajući u obzir i druge relevantne činjenice i faktore, čije zbirno–kumulativno dejstvo uzrokuje izuzetno negativne posledice ne samo po životnu sredinu, već i po stanovništvo i prirodna dobra u okruženju.

S tim u vezi, u cilјu ostvarenja prava svakog građanina da živi u životnoj sredini koja odgovara njegovom   zdravlјu   i   blagostanju, prava da učestvuje u donošenju odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu i   poštovanja   dužnosti   da   se   životna   sredina   štiti i unapređuje, potrebno je zahtevati od Skupštine grada Loznice da donese Odluku o izmeni važećih propisa i planskih dokumenata na nivou grada, tj. Odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji grada Loznice, brisanjem iz Prostornog plana grada Loznice, delova koji se odnose na mogućnost izgradnje MHE, radi sprečavanja dalјih mogućih negativnih posledica po životnu sredinu, a sve u cilјu očuvanja i zaštite prirodnih vrednosti, kao interesa čitave lokalne zajednice.

Posao budućeg Lokalnog antikorupcijskog foruma bio bi da na osnovu iznete argumentacije pokrene postupak za izmenu Prostornog plana Loznice, kao jedne antikorupcijske mere kojom bi se uklonila mogućnost izgradnje malih hidrocentrala. Predlog bi u najkraćim crtama glasio :

„Na osnovu Člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS '', broj 72/2009, 81/2009, 64/2010-Odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, 50/2013-Odluka US RS, 98/2013-Odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-drugi zakon), Lokalni Antikorupcijski forum grada Loznice, podnosi Inicijativu Skupštini grada Loznice sa predlogom da donese:

  1. 1.Odluku o izmeni Prostornog plana grada Loznice sa cilјem da se iz Prostornog plana ukloni oblast koji se odnosi na mogućnost izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji grada Loznice. „

Ovo je samo jedan od primera na koji način bi funkcionisao budući Lokalni antikorupcijski forum grada Loznice koji će imati zadatak da zastupa interese građana kroz kontrolu primene antikorupcijskih mera iz Lokalnog antikorupcijskog plana. Forum ovakve predloge može predlagati sam ili na intervenciju/urgenciju samih građana.

redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                                                 PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3