Pin It

Zelene nabavke 1

Odavno se u razvijenom svetu javne nabavke posmatraju kroz prizmu sveukupne ekonomske cene nabavljanog proizvoda, usluge i rada, a sve ređe kroz prost princip najjeftinije ponude. Građani treba da znaju, da često na oko, najjeftinija ponuda u stvari može biti faktički najskuplja po javne finansije i sve veći potencijalni koruptivni rizik. Nažalost, pripremajući model Lokalnog anti korupcijskog plana, Agencija za borbu protiv korupcije gotovo da nije razmatrala ovaj aspekt, koji se posebno tiče zelenih javnih nabavki.

Zelena javna nabavka (ZJN) je važno sredstvo za postizanje cilјeva politike zaštite životne sredine koji se odnose na klimatske promene, svrsishodno korišćenje resursa, održivu potrošnju i proizvodnju - posebno imajući u vidu važnost troškova javnog sektora na robu i usluge u Evropi.

Evropska komisija definiše zelene javna nabavke kroz prizmu izgradnje bolјeg okruženja i gleda na njih kao „proces pri čemu javne vlasti žele da nabave robu, usluge i radove, i deluju sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz njihov životni ciklus u poređenju sa proizvodima, uslugama i radovima s istom primarnom funkcijom koji bi inače bili nabavlјeni. Direktiva EU o nabavkama iz 2014. godine podstiče lokalne i regionalne vlasti na „institut“ – zelene javne nabavke.

Direktiva donosi instrukciju da se ZJN mogu primeniti na ugovore iznad i ispod praga za primenu direktiva o nabavkama. Ova Direktiva omogućava javnim vlastima da uzimaju u obzir pitanja vezana za zaštitu životne sredine. Ovim aktima ohrabruju se lokalne samouprave da zelene principe javnih nabavki primenjuju sva tri dela postupka, pripremi/planu, procesu sprovođenja i u samom izvršavanju ugovora. Ova pravila imaju za cilј da osiguraju minimum nivoa poštovanja ugovora o zaštiti životne sredine od strane izvođača radova i podizvođača. Tehnike poput koštanja životnog ciklusa, specifikacija održivih proizvodnih procesa i upotrebe, treba da pomognu lokalnim vlastima u sprovođenju javnih nabavki koje favorizuju ekološki povolјnije ponude. Kroz izgradnju sistema zelenih javnih nabavki pomaže se dobavlјačima i pružaocima usluga - posebno manjim preduzećima (MSP) – da bolјe razumeju i uslove zelenih nabavki i zaštite životne sredine, kao i da se pripreme na ovakve javne tendere.

Državni izdaci za radove, robe i usluge predstavlјu oko 14% BDP-a EU, odnosno oko 1,8 biliona EUR godišnje. Ako lokalne samouprave krenu da koriste svoju „kupovnu moć“ da biraju robu, usluge i radove sa smanjenim brojem uticaja na životnu sredinu, one mogu dati važan doprinos lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim cilјevima održivosti. ZJN mogu biti glavni pokretač inovacija, pružanja realnih podsticaja industriji za razvoj zelenog proizvoda i usluga. Ovo se posebno odnosi na sektore gde javni kupci predstavlјaju veliki deo tržišta (npr. građevinarstvo, zdravstvene usluge ili prevoz). Primeri zelenih ugovora u Evropskoj uniji su : Energetski efikasni računari, Ofset nameštaj od održivog drveta, Zgrade niske energije, Reciklirani papir, Usluge čišćenja pomoću ekološki čistih proizvoda, Električna, hibridna ili vozila sa niskim emisijama gasova, Električna energija iz obnovlјivih izvora energije.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„ZJN su sredstvo ekonomskog rasta: procenjuje se da će 2020. godine prodaja eko-industrije dostići 2,2 milijardi biliona evra ”OECD (2013)

„Da smo u javnom sektoru bili bolјi u kupovini zelenih proizvoda, mogli smo istovremeno da rešimo nekoliko problema. Pobolјšali bi klimu i životnu sredinu, a istovremeno sa stvaranjem rasta eko industrije, stvarali bi i nova radna mesta u lokalnim preduzećima koja razvijaju zelenu tehnologiju. Drugim rečima, zelena nabavka je jedan od klјučeva za pretvaranje sveta u zelenu ekonomiju “ izjavio je Danski Ministar zaštite životne sredine 2012. godine.

Grad Regensburg je koristio kriterijume ZJN za nabavku komunalnih usluga, čime se uštedeo 10 miliona eura na energiji i troškovima vode u periodu od 15 godina.

Tri miliona tona CO2 je sačuvano u Holandiji kada su holandski državni organi primenili nacionalnu održivu javnu nabavku koja je uklјučila zelene kriterijume. Javni sektor je potrošnju energije smanjio za 10% !!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zelene nabavke 2

Trenutno se u Evropi većina postavlјenih „zelenih“ kriterijuma oslanja se na procenu životnog ciklusa zajedno sa obaveznim eko-oznakama. Ovakav pristup javnim nabavkama zahteva dodatnu obuku službenika, ali pre svega i svest svake lokalne zajednice koja svojim incijativama mora donosioce odluka bukvalno nateriti na primenu zelenih principa. Kada kriterijumi za sprovođenje zelenih javnih nabavki zažive u jednoj lokalnoj sredini, život samih građana postaje znatno kivalitetniji, zdravlje bolje, a zajednica bogatija.

Evo i koraka koje Podrinjski anti korupcijski tim predlaže svim lokalnim samoupravama na razmatranje:

 • Upoznati se sa opsegom i potencijalnim koristima ZJN, kao i resursima koji su dostupni
 • Posvetiti se procesu i osigurati političku podršku za usvajanje politike ZJN sa jasnim definicijama i cilјevima
 • Postaviti prioritete za grupe proizvoda i usluga koje se žele pilotiranjem procesa nabavljati
 • Uvesti informacije, obuku, umrežavanje i aktivnosti praćenja kako bi se osiguralo dostizanje zadatih ciljeva
 • Razmotriti kako će zeleni zahtevi uticati na postupak nabavki proizvoda, roba i usluga koje su izabrane, i kako ih sprovesti u skladu sa zakonskim obavezama
 • Uraditi istraživanje i analizu roba, proizvoda i usluga dostupnih na tržištu angažovanjem dobavlјača i uraditi studiju slučaja za ZJN zasnovanu na troškovima životnog ciklusa
 • Prilikom tendera definisati predmet i tehničke podatke specifikacije za ugovore na način koji uzima u obzir uticaj na životnu sredinu tokom životnog ciklusa robe, usluge ili radova koji se nabavljaju i razmisliti o upotrebi nalepnica/sertifikata za zelene proizvode
 • Zahtevati, prema potrebi, kriterijume za odabir zasnovane na tehničkim mogućnostima zaštite životne sredine ili merama upravlјanja zaštitom životne sredine i lancima snabdevanja, i isklјučiti učesnike koji se ne pridržavaju važećih zakona o životnoj sredini
 • Postaviti kriterijume za nagradu koji podstiču ponuđače na postizanje viših nivoa ekoloških performansi od onih koji su navedeni i primeniti ih na transparentan način. Procijeniti troškove životnog ciklusa pri poređenju ponuda i odbaciti neobično niske ponude ako nisu u skladu sa zakonom o životnoj sredini
 • Odrediti klauzule o izvršavanju ugovora koje podvlače ekološke obaveze koje su preuzeli izvođači radova i obezbediti odgovarajuće pravne lekove ukoliko propadnu. Osigurajti i obezbediti postojanje sistema za nadgledanje ovih obaveza i da li se one takođe primenjuju na podizvođače.
 • Identifikovati specifične pristupe ZJN za nadmetanje u sektorima sa visokim uticajem na životnu sredinu kao što su zgrade, hrana i ugostitelјstvo, vozila i proizvodi koji koriste energiju.

Svi ovi elementi mogu biti deo politike sprovođenja zelenih javnih nabavki u jednoj lokalnoj sredini, a navedene mere svoje mesto treba da nađu i u Lokalnom anti-korupcijskom planu .

Određivanje prioriteta lokalne zajednice treba da pođe od uticaja na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, budžetski značaj, potencijal uticaja na tržište i mogućnost otvaranja novih radnih mesta, dok se na samom kraju nalaze politički prioriteti i tržišna dostupnost.

Redakcija PAKT Info

 

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logoPAKT LOGO

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
 • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3