Pin It

Počev od 2016 godine kada je Vlada Repbublike Srbije usvojila dokument kojim je predvidela obavezu lokalnih samouprava da usvoje lokalne antikorupciske planove na nivou gradova i opština pa do danas, čitav proces karatkteriše pokušaj da se kroz Model te dopunu Modela antikorupciskih planova, dođe do toga da gradovi u što većem broju iste donesu i formiraju tela za praćenje primene istih. Takođe, teži se i da se konkursi za izbor tela za praćenja primene usvojenih planova „učine vidlјivijim„ , te pomogne jedinicama lokalane samouprave ne samo prilikom usvajanja samih Odluka na nivou Skupština gradova, već i prilikom izbora članova tela za praćenje primene planova. Čitava normativna aktivnost Agencije za borbu protiv korupcije svodi se na pojednostavlјivanje i olakšavanje prilikom donošenja Odluka skupština gradova o lokalnim antikorupciskim planovima, u čemu se i krije suštinski problem i nerazumevanje, koje ima za posledicu činjenicu da je mali broj opština i gradova uspeo da ovaj proces dovede do kraja, te da tela počnu svoj rad. I tamo gde su tela formirana, ista se suočavaju sa brojnim nedostatcima u svom radu.

DUŠAN FILIPOVIC piše : Dušan Filipović

Naime, sam lokalni antikorupciski plan predstavlјa Odluku skupštine grada, koja iako to ne bi trebalo tako da bude, u sebi sadrži političku volјu i odluku većine da takvu odluku donese. I upravo to jeste polazna tačka koja je ostala neshvaćena, a koja se ogleda u činjenici da borba protiv korupcije na nivou lokalnih samouprava ne sme da ima nikakve veze „sa političkom volјom„ te ograničenjima vezanih za istu. Da ne bude nesporazuma, autor ne spori činjenicu da Lokalni antikorupciski planovi moraju biti doneti od strane Skupština, kao predstavničkog tela jedinice lokalne samouprave, ali smatra da bi iste morale sadržati jasno iskazanu volјu za prevencijom i borbom protiv koruptivnih rizika, kako prilikom izrade istih tako i prilikom praćenja njegove primene.

I pored dobre namere Agencije za borbu protiv korupcije, te činjenice da je ista izradila Model lokalanog antikorupciskog plana koji sadrži smernice, upustva, načela, preporuke, i koji predstavlјa dokument koji bi trebao da pomogne jedinicama lokalne samouprave, iste predložen Model tako ne shvataju. Ono što proizilazi iz analize pojedinačnih lokalnih antikorupciskih planova jeste činjenica da je upravo Model Agencije za borbu protiv korupcije, lokalnim samoupravama poslužio kao dokument iz koga izbacuju sve ono što može dovesti do „problema„ na nivou borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Analizom usvojenih planova, jasno je da isti nisu uvažili značajan broj preporuka iz Modela, u pogledu propisanih oblasti i njihove sadržine, načela, rokova. Sve ovo upravo iz razloga što isti predstavlјaju političku volјu te kao takvi Odluku jedinice lokalne samouprave. U prethodnom tekstu na projektu smo pokazali nedostatke u Odluci Skupštine grada Loznice o lokalnom antikorupciskom planu, te da isti ne sadrži sve što bi trebalo po modelu, pre svega misleći na sadržinski deo. I upravo ti nedostatci u sebi sadrže odsustvo političke volјe, već sadrže i nedovolјnu svest o neophodnosti planova kao klјučnog pravnog akta koji će prevenirati i prepoznavati korupciju na lokalnom nivou. Dakle, ono što karakteriše čitav postupak i same odluke, jeste da su njihov sastavni deo politička volјa sa jedne strane, i sa druge nedostatak svesti o neophodnosti njihovog donošenja kao klјučnog mehanizma u prevenciji i borbi protiv korupcije. Da to u sebi ne sadrže planovi, i postupci njihovog donošenja doveli bi do veće zainteresovanosti javnosti za iste.

U prilog napred navedenoj tvrdnji da nije prepoznata potreba da prilikom usvajanja Odluka Skupštine opština i gradova liše sebe svakog političkog uticaja i volјe, već da sama odluka u sebi sadrži svest o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou i neophpodnosti usvajanja iste, i bude rezultat istinske volјe da se prevenira bilo kakav oblik korupcije, došlo se u situaciju da sama Agencija, uviđajući činjenicu da se mali broj lјudi javlјa na konkurse za tela za praćenje primene odluka, donese Dopunu modela Lokalnih antkorupciskih planova.

I umesto da se krenulo od početka, dakle od izmena plana koje će imati za cilј da motivišu građane da u praćenju primene istog učestvuju, pošlo se od tvrdnje da „konkursi nisu dovolјno vidlјivi„ te preporuka koje idu u prilog „pobolјšanju vidlјivosti„ konkursa. Ovde tvrdimo da nije klјuč u „pobolјšanju vidlјivosti„ konkursa, već o tome da zainteresovani pojedinci nisu prepoznali istinsku volјu za odsustvom bilo kakvog političkog uticaja prilikom donošenja Odluke o lokalnim antikorupciskim planovima. Da su ti planovi bili „malo manje odluke”, a malo više planovi i zaintereovani pojedinci uzimali bi učešća u njoj.

S’tim u vezi i u Modelu antikorupciskog plana, sa upustvima za izradu, sprovođenje i praćenje, koji je Agencija za borbu protiv korupcije donela 2017 godine kaže se da „LAP je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravlјanja i dobre uprave u rad organa i službi JLS i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovolјavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice”.

Dakle, sa početka teksta, klјučno je bilo uklјučivanje zainteresovane javnosti, te motivisanje nezainteresovane javnosti prilikom usvajanja Odluke o lokalnim antikorupcijskim planovima, i stavlјanja do znanja da ista predstavlјa istinsku volјu za prevencijom i borbom protiv korupcije na lokalnom nivou.   To se moglo postići uklјučivanjem većeg broja lјudi u radno telo prilikom donošenja odluke, te većim brojem javnih rasprava.

Ukoliko krenemo od dokumenta koji nosi naziv Model antikorupciskog plana, sa upustvima za izradu sprovođenje i praćenje, koji je Agencija za borbu protiv korupcije donela 2017 godine prilikom izrade istih predviđeno je da bi JLS bi trebalo da formira radnu grupu koja će:

1. analizirati Model

2. ustanoviti koje elemente iz Modela JLS može i treba da usvoji u svom LAP-u

3. razviti ostale elemente LAP-a koji su neophodni za njegovo sprovođenje (aktivnosti, rokove, odgovorna lica i ostalo;

S tim u vezi, klјučna uloga bila je u radnoj grupi, čiji zadaci su bili jasno definisani u samom modelu. Upravo ona je bila klјučna da bi se doprinelo jačanju svesti o neophodnosti uklјučivanja u borbu protiv korupcije na lokalanom nivou, te konkurisanju za lokalna antikorupcijska tela. Modelom je predviđen i sastav radne grupe i javne rasprave, što bi u svako slučaju doprinelo većem interesovanju za istu. I upravo radno telo, i javne rasprave bili su od suštinske važnosti, te klјučni faktori koji bi doprineli „pobolјšanju vidlјivosti„ konkursa za izbor tela za praćenje primene LAP-a.

Naime, u dopuni Modela lokalnog antikorupciskog plana za jedinice lokalne samouprave kako bi bili sigurni da je konkurs vidlјiv za sve članove zajednice preporučuje se niz mera koji će doprineti većem publicitetu konkursa, ali što po mišlјenju autora ovog teksta nije od klјučne važnosti. Klјuč nije u vidlјivosti konkursa već u motivisanju pojednica na nivou lokalne zajednice uzme učešće u radu tela, te borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Klјučno je da građani poveruju da ova odluka, iako je odluka, u sebi sadrži istinsku volјu da se prevenira i ukaže na pojavne oblike korupcije, te podigne svest javnosti o potrebi da se korupcija na lokalu iskoreni ili makar svede na minimum. Dakle, bilo je potrebno staviti do znanja da odluka jeste klјuč borbe protiv korupcije, a ne samo „ stvar politike i preuzeta obaveza”.

U ovom delu ukazujemo daa prilično nejasna odredba iz dopune Modela lokalnog antikorupciskog plana za jedinice lokalne samouprave koja je izneta u zadnjem pasusu i to kao važna napomena, a glasi „Dopuna modela odnosi se isklјučivo na formiranje tela za praćenje sporvođenja LAP u opštinama, ne i u gradovima” . Ovakva formulacija, i izuzimanje Gradova iz obaveze povećanja vidlјivosti konkursa je nejasno, imajući u vidu nespornu činjenicu da se i gradovi suočavaju sa problemom broja zainteresovnaih pojedinaca koji se javlјaju na konkurse.

Pisac ovog teksta smatra da je u prethodnom periodu bila nephodna aktivnija uloga Agencije za borbu protiv korupcije u smislu monitoringa samog procesa, i to počev od momenta forimiranja radnih grupa za izradu planova pa nadalјe. Takvom proaktivnom ulogom agencije koja bi nadzirala proces, ukazivala na nadeostatke istog došlo bi se do bolјih rezultata. Da je ovo tačno govori se i u samom Modelu koji ističe da je agencija „svesna složenosti Modela” Upravo suprotno, lokalne samouprave prepuštene su da same vode ceo postupak što je po prirodi stvari u konkretnom slučaju predstavlјalo veliku grešku jer iste nemaju takvih iskustava. Sa druge strane prirodna je potreba da se ova oblast ne uredi i strah od iste onih koji su skloni ponašanju koje je neprihvatlјivo po planu. Naime, u vezi napred navedenog postavlјa se nekoliko konkretnih pitanja. Iz analize pojedinih odredbi planova u gradovima u kojima su isti doneti, jasno je da isti ne sadrže oblasti koje su predviđene modelom . Ako se analizira dublјe sam plan, vidi se da su to upravo one oblasti u kojima je rizik od koruptivne aktivnosti najveći, a o istim smo govorili u prethodnom radu. Dakle, jedan deo lokalnih samouprava iskoristile su priliku da ne definišu oblasti koje su propisane modelom, i tu je bilo neophodno da Agencija ima proaktivnu ulogu, koja će se ogledati ne samo u izradi modela i normativnoj aktivnosti, već i kontroli samog procesa i planova koji se donose. Zbog napred navedenog već se ukazuje potreba za izmenom i dopunom velikog broja planova.

 

 

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logoPAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3