Pin It

Proces budžetiranja treba da zadovolјava neke uslove, da bi postupak budžetiranja mogao da se smatra valјanim. Ako je proces budžetiranja korektan, to treba da se vidi na proizvodu – budžetu i budžetskim uslugama. Evo nekoliko načela koja se najčešće pominju.

budžet 2

Odgovornost podrazumeva da su vodeći političari u državi ili lokalnoj samoupravi odgovorni biračima, a da podređeni funkcioneri izvršavaju političke direktive onih koji su im nadređeni u političkoj hijerarhiji. Ovo načelo treba da umanji principal – agent problem, koji dovodi do administrativne neefikasnosti i zloupotrebe sredstava budžeta u interesu birokratije raznih nivoa.

Sveobuhvatnost znači da budžet treba da obuhvati sva finansijska sredstva koja koristi neka vlada. Poštovanje ovog načela treba da predupredi vanbudžetsku ili parabudžetsku potrošnju sredstava.

Naredno načelo je ograničenost. Ma koliko su budžetska sredstva visoka, ona su uvek ograničena. Ograničenost budžeta je refleksija retkosti resursa. Ovo načelo treba da predupredi tretiranje budžeta, da se slikovito izrazimo, kao jevrejske hrane mana koja „pada s neba u neograničenim količinama“. Dalјi korak sprovođenja ovog načela bi bio da se budžetska sredstva ograniče visinom udela u nacionalnom dohotku, ali je ovakvo ograničenje još uvek retko u svetu.

Kooperativnost znači da budžetiranje treba da bude usklađeno sa drugim postupcima odlučivanja. Ovim treba da se predupredi posebnost budžetskog procesa ili razne manipulacije, uklјučujući i elemente teorije zavere.Budžet treba da je iskreno projektovan. To bi značilo da sledi da je zasnovan na nepristrasnim projekcijama. Ovo je zahtev koji je teško ispuniti, jer je teško izbeći da političari ne koriste budžet nepristrasno, već prema svojim preferencijama i interesima.

Efikasnost znači da se što više napravi sa datim budžetskim sredstvima. Ovaj zahtev treba da predupredi rasipanje i drugo neefikasno korišćenje budžetskih sredstava. Problem predstavlјa nemogućnost definisanja efikasnosti, tako da se ovo načelo samo delimično može poštovati time što se osiguraju unutrašnje i nezavisne kontrole budžeta sa jedne, a fiskalna konkurencija sa druge strane. Tada postoji dvostruki koncentrisan pritisak da se sredstva koriste efikasno.

logo INFORMISANJE                                                                                     Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3