Pin It

Participacija građana je važan činilac prave demokratije, pa je i osnovna preporuka za njen razvoj i jačanje dalјa demokratizacija, modernizacija i decentralizacija sistema. U sistemskom smislu izuzetno je važno ukloniti činioce partijske države, ojačati pravnu državu i to pre svega obezbediti nezavisnost i efektivnost sudske grane vlasti, što su preduslovi vraćanja poverenja građana u pravdu i sistem.

budžet 14

Deo preporuka se tiče decentralizacije i jačanja autonomije lokalnih vlasti. Decentralizacija podrazumeva i razvoj mreže nivoa lokalnih vlasti . U tom smislu je izuzetno bitno afirmisati mesnu zajednicu kao jedinicu bližu građanima, uvesti veći broj gradova i doneti zakon o gradovima, kao i uvesti region (Zakon o regionima). Druga strana ovih promena podrazumeva uspostavlјanje partnerskih odnosa između države i lokalnih vlasti.

U pogledu jačanja autonomije lokalnih vlasti, neophodno je zakonima vratiti lokalnim vlastima imovinu, proširiti krug nadležnosti i obezbediti adekvatnu realizaciju zakona o finansijama lokalne vlasti u pravcu jačanja njihove finansijske autonomije. Samo lokalne vlasti koje imaju svoju nezavisnost, dovolјne nadležnosti, svojinu, organizacionu i finansijsku samostalnost mogu odlučivati efektivno o bitnim pitanjima značajnim za lokalnu zajednicu i u te procese efektivno uklјučiti građane.

Uvođenje većinskih ili mešovitih izbora je opcija o kojoj se sve više govori jer afirmiše snagu ličnosti, izabranima daje manje više slobodan mandat u odnosu na partije i tešnje ih vezuje za potrebe i interese građana. Za participaciju građana je od izuzetnog značaja da lokalne vlasti prihvate kao stalnu praksu uklјučivanje građana u proces donošenja odluka, kreiranja dokumenata, projekata, redistribucije budžeta i uvođenje prakse javnosti rada i dostupnosti svih javnih informacija. Posebno je bitno da javni postanu podaci o finansijama: visina poreza, budžetskih prihoda, struktura rashoda kao i kvalitet i efekti usluga koje opština pruža građanima. Na ovaj način opština postaje više svojina građana a prostor korupcije, zloupotreba i prevara se ozbilјno sužava.

Mesna zajednica je prostor pogodan za sve vrste direktnog uklјučivanja građana (okuplјanje, zajedničke akcije, prikuplјanje samodoprinosa za realizaciju niza projekata itd). Bilo bi značajno da odluka građana na referendumu o potrebi formiranja mesnih zajednica postane zakonski obavezujuća za opštinu. Dakle, neophodno je ojačati mesne zajednice i druge oblike samouprave. Smisao rada lokalnih vlasti je obezbeđivanje kvalitetnih usluga građanima. Otuda je uloga javnih komunalnih preduzeća veoma bitna. Bolјi kvalitet javnih usluga i službi u skladu sa potrebama građana značajno povećava zadovolјstvo građana i podrazumeva njihovo uklјučivanje u procese odlučivanja iz kojih su uglavnom isklјučeni.

Čitav sistem javnih komunalnih preduzeća je na početku procesa modernizacije i tek predstoji period povećavanja konkurencije delimičnom ili pretežnom privatizacijom. Negativni činioci partijske države se prelamaju u načinu kreiranja rukovodstva ovih preduzeća. Veoma je važno prekinuti lošu praksu postavlјanja direktora preduzeća kao i izbora članova upravnih i nadzornih odbora prema partijskoj podobnosti, umesto po stručnosti. Proces izbora kandidata, kao i kvalitet i efekte njihovog rada treba učiniti javnim (dostupnost podataka o kandidatima, stalni i potpuni izveštaji o radu, visina plata itd.) a time posredno uklјučiti i građane u ovaj proces.

Ambijent rada opštine će biti promenjen nabolјe kada se budu građani uklјučivali u kreiranje strategije razvoja opštine, kada im budu bili lako dostupni, pregledni i jasni svi podaci vezani za projekte, programe, planove, kao i za sredstva koja se prikuplјaju i način i svrhe na koje se troše. Korišćenje informacionih tehnologija povećava transparentnost rada i jako olakšava dostupnost ovih podataka, kao i moguće uklјučivanje građana.

Sve službe u opštini (administracija, komunalna preduzeća) treba da modernizuju način rada. Uvođenje timskog rada i nagrađivanja zaposlenih prema rezultatima rada je veoma bitno. U svom radu službenici treba češće da ispituju potrebe korisnika, javne sektorske politike treba da se kreiraju prema realnim prioritetima, što će u velikoj meri povećati osetlјivost svih aktera za potrebe građana.

Na kraju, veoma je bitno napraviti suštinski pomak u oblasti podizanja nivoa građanske participacije, organizovanjem javnih debata o opštinskom (gradskom) budžetu. To će, pored nesumnjivog značaja za budući izgled i kvalitet lokalnih budžeta, biti i uverlјiv način da se građanima uputi poruka da se društvo razvija i napreduje u skladu sa proklamovanim demokratskim načelima.

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja                                                                                                                                            Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3