Pin It

Gradska uprava objavila je predlog budžeta za 2021. godinu. Podsećamo, ove godine Odeljenje za finansije zbog aktuelnog korona virusa, sprovodilo je on-line javne rasprave, gde su građani imali priliku da komentarišu i predlože projekte za narednu godinu. Najviše predloga odnosilo se na izgradnju i rekontrukciju putne infrastrukture...

budžet 5

U Predlogu budžeta za 2021. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 2.718.7340.000,00 rsd, a rashodi u visini 2.986.505.056,00 rsd. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 267.771.056 dinara i izdataka za otplatu glavnice duga od 550.000 dinara, obezbediće se od primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 5.000.000 dinara i iz prenetih neutrošenih sredstava iz predhodnih godina u iznosu od 263.321.056 dinara.

Predlog Odluke o budžetu grada Loznice za 2021. godinu zasniva se na osnovnim makroekonomskim pretpostavkama za 2021. godinu, odnosno - bruto društvenom proizvodu od 6,0% i inflaciji, prosek perioda 1,8%. Budžet je projektovan i na osnovu godišnjeg iznosa ukupnog nenamenskog transfera u iznosu od 516.500.000 dinara koji pripada gradu Loznica u skladu sa Uputstvom za pripremu plana dobijenim od Ministarstva finansija.

U okviru razdela 1 – gradonačelik, zamenik gradonačelnika i pomoćnici gradonačelnika, planirane su plate u iznosu od 11.253.000 dinara, socijalni doprinosi u iznosu od 1.950.000 dinara, socijalna davanja – otpremnina 200.000 dinara, troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa posla 120.000 dinara, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 80.000 dinara, stalni troškovi – telefoni 130.000 dinara, troškovi za službena putovanja 130.000 dinara, usluge po ugovoru - planirana sredstva za rad komisija u iznosu od 100.000 dinara.

U okviru razdela 2 – Gradsko veće, planirana su sredstva za plate u iznosu od 1.150.000 dinara, socijalni doprinosi u iznosu od 192.000 dinara, troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa posla 40.000 dinara, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi u iznosu od 50.000 dinara, stalni troškovi – telefoni 50.000 dinara, troškovi za službena putovanja u iznosu 50.000 dinara, usluge po ugovoru u iznosu od 5.000.000 dinara – naknade članovima Veća i naknade za rad komisija.

U okviru razdela 3 - Skupština grada, planirane su plate predsednika Skupštine grada i sekretara Skupštine u iznosu od 3.930.000 dinara, socijalni doprinosi u od 655.000 dinara, otpremnina u iznosu od 100.000 dinara, za rad skupštinskih tela (saveti i komisije) i jubilarnu nagradu planirano je 590.000 dinara, stalni troškovi – troškovi telefona u iznosu 30.000 dinara, troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 50.000 dinara, usluge po ugovoru u iznosu od 17.290.346 dinara planirane su za rad odbornicima Skupštine grada, medijske usluge (konkurs javnog informisanja), godišnje članarine za Stalnu konferenciju gradova i Naled, planiran je i iznos za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u iznosu od 1.709.654 dinara.

4.070.000 dinara izdvojiće se za transfer Centru za socijalni rad za obezbeđenje prava na pomoć u kući za stare osobe, i naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u visini 18.000.000 dinara za prevoz lica starijih od 65 godina na teritoriji grada Loznica. Za finansiranje dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama izdvojeno je 6.102.000 dinara. Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, u ukupnom iznosu od 56.000.000 dinara, odnosi se na finansiranje podsticaja rađanja, novčana pomoć nezaposlenim porodilјama, jednokratna davanja pri sklapanju braka mladim bračnim parovima, novčana pomoć porodicama sa trećim detetom do navršene osamnaeste godine života, naknadu troškova vantelesne oplodnje i poklon čestitku prvorođenom detetu u 2021. godini.

Planirana su i sredstva za video nadzor, nabavku opreme, materijal i usluge po ugovoru u iznosu od 53.000.000 динара, a 40.000.000 dinara za izgradnju poslovnog objekta u MZ Lozničko polјe.

Za aktivnu poltiku zapošljavanja u 2021. godini grad planira da uloži 20.500.000 rsd, dok će za razvoj poljoprivrede biti izdvojeno : 35.280.000 dinara za realizaciju Programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta i Programa mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Loznice za 2021. godinu, a na koju saglasnost daje Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Od toga, planirana su sredstva u iznosu od 25.000.000 dinara za podsticajna sredstva po Programu mera podrške polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Loznice za 2021. godinu po konkursu. U okvoru ovih sredstava planirana su sredstva za rodnu ravnopravnost. Za Projekat kalcizacije zemlјišta na teritoriji grada Loznice 5.000.000 dinara i 5.200.000 dinara za podršku za sprovođenje polјoprivredne politike u lokalnoj zajednici( 2.000.000 dinara za kontrolu kvaliteta polјoprivrednog zemlјišta i 3.000.000 dinara za mapiranje polјoprivrednog zemlјišta i 200.000 za usluge prevoza).

Opredeljeno je i 150.000.000 dinara za rehabilitaciju puteva i to: Ulica Planirana III Lagator, put Gnila-Donje Nedelјice, Naučno obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić“ Tršić -Tršićko groblјe, Prilјevi -Obrež, Radulovački put L.Polјe, ul. Ante Bogićevića L. Polјe, ul. Vuka Karadžića Lešnica, put Palih boraca Trbušnica, ul. MZ Gradilište, park Sokolana. Iznos od 15.000.000 dinara izdvaja se za izgradnju ulice Mine Karadžić i 80.000.000 dinara za izgradnju pešačko-biciklističke staze Tršić, a 9.500.000 rsd predviđeno je za izmeštanje romskog naselja, pretpostavlja se sa lokacije Lagator.

Usluge ZOO higijenske službe biće finansirane u iznosu od 18.200.000 dinara, a 80.000.000 dinara izdvojiće se za uređenje spolјnih fasada zgrada na teritoriji grada Loznice po sprovedenom konkursu od strane Gradske uprave grada Loznice, koliko je izdvojeno i za izradu projektne dokumntacije. Za usluge rekreacije i sporta, zgrade i građevinski objekti planirana su sredstva u iznosu od 64.700.000 dinara, i to za izgradnju sportskog objekta u Gornjoj Kovilјači u iznosu 2.700.000 dinara, izgradnja atletskog stadiona u iznosu od 20.000.000 dinara, Linearni park Lagator u iznosu od 35.000.000 dinara i igralište za decu u iznosu od 7.000.000 dinara.

Predlogom Odluke o budžetu grada Loznice za 2021. godinu obezbeđuju se i sredstva za rad mesnih zajednica u iznosu od 39.995.000,00 dinara, od čega najviše za tekuće popravke i održavanje objekata (26.133.500,00 dinara). Sredstva se raspoređuju finansijskim planom na koji saglasnost daje Gradsko veće.

Za rad Turističke organizacije planirana su sredstva u budžetu grada za 2021. godinu u iznosu od 46.695.000,00 dinara.

Predlog Odluke o budžetu grada Loznice naći će se na Dnevnom redu Skupštine grada zakazanoj za 16. i 17. decembar.

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja                                                                                                                     Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3