Pin It

 Projekat rudnika litijuma "Jadar" daleko od toga da je okončan, kako to zbog političkih interesa vole da ističu naši političari, međutiom situacija na terenu govori nešto sasvim drugo. Naime, i nakon nekoliko upita pošto je Ana Brnabić obavestila javnost da je projekat rudnika obustavljen, iz ministarstva rudarstva nam je odgovoreno, da kompanijin zahtev za određivanje eksploatacionog polja nije ukinut. A šta je bitno da znamo oko određivanja eksploatacionog polja, i šta se dešava ako ministarstvo odobri Rio Tintu zahtev?

ulična akcija 6

Po članu 68. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, predviđeno je da se eksploatacija rezervi mineralnih sirovina vrši na osnovu rešenja kojim se izdaje:

  • Odobrenje za eksploataciono polje ili odobrenje za eksploataciju;
  • Odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova;
  • Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata.

Premaa saznanjima PAKT-a, kompanija je sa Vladom Srbije i nadleežnim državnim organima dogovorila, da se izgradnja budućeg rudnika, po pitanju nadležnosti za izgradnju, podeli na sledeći način :

  • Rudnik jadarita i prerada rude u cilju dobijanja koncetrata jadarita (obogaćivanje rude) – za šta je nadležno Ministarstvo rudarstva i
  • Hidrometalurgija (luženje koncetrata sumpornom kiselinom) ili hemijski kompleks – nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

PAKT smatra da se ovakva podela vrši sa ciljem, da se prikrije posmatranje celog procesa projekta Jadar i da se spreči sagledavanje ukupnog štetnog uticaja projekta na životnu sredinu. Odobrenje za eksploataciju daje isključivo Ministarstvo rudarstva i energetike i tu nadležnost nijee deljiva. Ako bi država pak sprovela namere Rio Tinta i iz nadležnosti ministarstva rudarstva isključila nadležnost nad hemijskim kompleksom, onda ne bi bilo moguće dokazati ekonomsku isplativost eksploatacije ležišta jadarita, jer se u prvoj fazi pripreme mineralnih sirovina, dobija koncetrat jadarita sa oko 1,4% litijuma i 6,5% bora, koji nisu tržišni proizvod. Za izradu Studije izvodljivosti, potrebno je da se uključi pored pripreme mineralnih sirovina i hidrometalurška prerada minerala jadarita, je r se teek nakon toga dobijaju tržišni proizvodi: borna kiselina, natrijum sulfat i litijum karbonat. Ovakvom, „združenom pristupu“ ide u prilog i sledeća argumentacija odnosno, definicije pojmova iz Zakona o rudarstvu. U članu 3. navedenog zakona na sledeći način se definišu pojmovi „rezerve mineralne sirovine“ i „priprema mineralnih sirovina“ :

„Rezerve mineralnih sirovina (u dalјem tekstu: mineralne rezerve) su deo mineralnih resursa u ležištu, koje se javlјaju u takvom obliku, sa takvim kvalitetom i u takvoj količini za koju je dokazana tehnička izvodlјivost, ekonomska isplativost i ekološka prihvatlјivost njihove eksploatacije. Mineralne rezerve predstavlјaju komercijalno eksploatabilan deo izmerenih i/ili indiciranih mineralnih resursa, od kojih se odbijaju predviđeni gubici i razblaženja pri eksploataciji;

„Pripremom mineralnih sirovina smatraju se svi procesi: usitnjavanja mineralnih sirovina (droblјenje, prosejavanje, mlevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacije korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalјe pripremanje rastvora u cilјu koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje). Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi hidrotransporta pulpe, pepela i/ili koncentrata, odlaganje flotacijske jalovine i okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata (peletizacija i briketiranje), separacije peska, šlјunka i kamena, kao i procesi primarne pripreme ukrasnog i drugog kamena“.

Izrada studije izvodljivosti je obavezan dokument pri donošenju zahteva za izdavanje odobrenja za eksploataciju i izrađuje se prema sadržaju koji je definisan „Pravilnikom o sadržini studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineranih sirovina“ (SL.Glasnik RS br.108/2006). Članom 87. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima se predviđa za studiju izvodljivosti ležišta mineralnih sirovina:

„Studija izvodlјivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sadrži prikaz uslova i idejno rešenje načina eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, plasmana mineralnih sirovina, radni vek i godišnji kapacitet, analizu uticaja na životnu sredinu sa merama zaštite i sanacije životne sredine, mere rekultivacije, uticaj rudarskih aktivnosti na društvenu zajednicu, tehno-ekonomsku ocenu sa novčanim tokom i potrebnim novčanim sredstvima i brojem angažovanih i zaposlenih lica.“

Od Rio Tinta se očeekuje i da po članu 70. Zakona o rudarstvu uz zahtev za izdavanje odobrenja za eeksploataciju priloži i sledeća dokumenta: dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi; situacionu kartu u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polјa i konturama utvrđenih rezervi mineralne sirovine; javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji se nalaze na tom polјu i jasno vidlјivim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi; potvrdu o resursima i rezervama mineralnih sirovina; potvrda o registraciji i kopija odgovarajućeg akta u kojem se navode šifre delatnosti za koje je podnosilac registrovan; studija izvodlјivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, i akt jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualna potreba izrade planskog dokumenta nižeg ranga.

Prema izjavama predstavnika Rio Tinta Studija izvodljivosti je u toku izrade i ko god da je radi, teško da se može očekivati drugačiji pristup osim onog koji odgovara investitoru i Vladi Srbije. Na osnovu svega viđenog do sada, PAKT sumnja da će oblik obmane biti takav, da će studija izvodljivosti obraditi samo proizvodnju rude i koncentrat jadarita, bez hemijske prerade koncentrata, a da će nadležna ministarka nakon toga naložiti izdavanje odobrenja za eksploataciju.

*Ovaj tekst nastao je u okviru projekta "Izgradnja integriteta na lokalnom nivou kroz procenu rizika od korupcije u propisima" koji finansira European Endowment for Democracy. Izneseni stavovi autora nisu nužno i stavovi donatora.

EED official logo

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3